Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia naukowe

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
 
INSTYTUTU GENETYKI ROŚLIN PAN
 
w Poznaniu w 2016 roku
 
1.      Udowodniono, że w roślinach Solanum tuberosum odm. Desiree z wyłączoną ekspresją genu StZPR1, występuje zakłócenie dobowej regulacji ekspresji niektórych genów BBX,w tym genu StBBX24,w porównaniu do roślin typu dzikiego. Wykazano zatem, że białko StZPR1 reguluje ekspresję genów StBBX zależnych od zegara biologicznego w fazie świetlnej cyklu okołodobowego.  ZAKŁAD BIOLOGII STRESÓW ŚRODOWISKOWYCH

2.      Wykazano, że poziom regeneracji form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea po ustąpieniu deficytu wody, związany m.in. z potencjałem regeneracji błon biologicznych u tych form, może mieć związek z: (i) poziomem akumulacji proliny, celobiozy i kwasu galaktarowego w warunkach deficytu wody; (ii) wydajnością sygnalizacji stresowej, opartej o akumulację mio-inozytolu i jego pochodnych, w tym fosfatydyloinozytolu oraz (iii) szybkością zainicjowania przemian w poziomie akumulacji glicerolipidów błonowych i w poziomie nasycenia wiązań w łańcuchach kwasów tłuszczowych tych lipidów w warunkach stresowych. ZAKŁAD BIOLOGII STRESÓW ŚRODOWISKOWYCH

3.      Opracowanie metodyki charakteryzacji odczytów NGS, z wykorzystaniem „mapy drogowej” nieredukujących syntaz poliketydowych, poprzez filogenetyczne umiejscowianie zrekonstruowanych fragmentów genów-kandydatów. ZAKŁAD BIOMETRII I BIOINFORMATYKI

4.      Na opracowanej mapie genetycznej jęczmienia, na chromosomie 2HS, zlokalizowano gen Ppd-H1,oznaczono 5 markerów dla tego locus. ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII

5.      Wykazano, że chromosomy I i VI grupy homologicznej T. dicoccoides mogą być źródłem genów w hodowli pszenicy o korzystnych cechach jakościowych. ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII

6.      Otrzymano bioetanol z biomasy miskanta oraz potwierdzono uzyskanie transgenicznego miskanta. ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII

7.      Potwierdzono immunogenność 'roślinnych' cząstek HBcAg oraz wykorzystano je do otrzymywania superparamagnetycznych bionanocząstek. ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII

8.      Wykazano, że 38% uzyskanych w Polsce izolatów pierwotniaka Plasmodiophora brassicae, sprawcy kiły kapusty, przełamuje odporność aktualnie uprawianych odmian rzepaku zawierających gen Crr1. ZAKŁAD GENETYKI PATOGENÓW I ODPORNOŚCI ROŚLIN

9.      Metodami spektrometrii mas zidentyfikowano nowe pochodne toksyn z grupy cyklicznych peptydów (bowerycyna i bassianolidy) wytwarzane przez szczepy Fusarium concentricum, Beauveria bassiana i Lecanicillium lecanii. ZAKŁAD GENETYKI PATOGENÓW I ODPORNOŚCI ROŚLIN

10.  Stwierdzono, że u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) loci metabolicznych cech ilościowych (mQTL) odpowiadające metabolitom wtórnym o zawartości istotnie zmieniającej się w wyniku stresu suszy są sprzężone z licznymi genami odpowiedzi na różne stresy abiotyczne, lecz nie z genami biosyntezy analizowanych związków. ZAKŁAD GENETYKI PATOGENÓW I ODPORNOŚCI ROŚLIN

11.  Scharakteryzowano zasoby genowe łubinu wąskolistnego i białego pod kątem zawartości ogólnej i składu jakościowego alkaloidów w nasionach w czterech klasach pochodzenia obiektów (linie dzikie, rasy miejscowe, materiały udomowione, odmiany uprawne). Porównano dwie metody oznaczania zawartości alkaloidów – kolorymetryczną (zalecaną przez UPOV i COBORU) dla wstępnego podziału na formy nisko- i wysokoalkaloidowe i chromatografię gazową dla oceny precyzyjnej i bezpiecznej w żywieniu. ZAKŁAD GENOMIKI

12.  Poznano molekularne podłoże cechy termoneutralności łubinu wąskolistnego, które polega na delecji w regionie promotorowym jednej z kopii genu Flowering locus T (FT) w miejscu przyłączania się czynników transkrypcyjnych ze szlaku wernalizacyjnego. Dokonano rekonstrukcji przebiegu ewolucji genów z grupy FT u roślin bobowatych, z uwzględnieniem wpływu duplikacji całych genomów na ustalenie liczby kopii tych genów. ZAKŁAD GENOMIKI

13.  Wykorzystano zjawisko fragmentacji chromosomów będące efektem ekspresji genów gametocydalnych (Gc) zlokalizowanych na chromosomie 4M Aegilops ovata do tworzenia translokacyjnych lub telosomicznych form pszenżyta uprawnego za pomocą manipulacji chromosomowych w oparciu o krzyżowania oddalone i wyprowadzenie linii podwojonych haploidów. ZAKŁAD GENOMIKI

14.  Wykazano, że w trakcie rozwoju guzów po infekcji P. brassicae następuje przeprogramowanie rozwoju floemu oraz wzrost ekspresji genów z rodziny SWEET (Sugar Will be Eventually Transported) co pozwala na sprawne dostarczenie cukrów dla patogena. W ten sposób pokazano jak patogen wykorzystuje endogenne mechanizmy gospodarza do przekierowania i zdobycia substancji odżywczych. ZAKŁAD ZINTEGROWANEJ BIOLOGII ROŚLIN