Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia naukowe

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE IGR PAN w ROKU 2015

 • Po raz pierwszy zademonstrowano rolę zduplikowanych wariantów fosfatazy białkowej ABI1 w plastyczności i dynamice indukcji sygnalizacji ABA oraz w warunkach stresu suszy u rzepaku (Brassica napus L.). Wykazano, że (i) ABI1 pełni rolę białka węzłowego (ang. hub protein), regulującego aktywność wielu innych białek w warunkach suszy, (ii)  zduplikowane kopie genu ABI1 u rzepaku (BnpABI1) mają zróżnicowaną funkcję – tylko jeden z dwóch badanych paralogów był indukowany w odpowiedzi na suszę.
  Babula-Skowrońska D., Ludwików A., Cieśla A., Olejnik A., Cegielska-Taras T., Bartkowiak-Broda I., Sadowski J. (2015). Involvement of genes encoding ABI1 protein phosphatases in the response of Brassica napus L. to drought stress. Plant Molecular Biology, 88: 445-457.

 • Wykazano wysoki stopień syntenii między łubinem wąskolistnym (L. angustifolius L.) a ośmioma gatunkami roślin strączkowych w regionach genomu zawierających geny zaangażowane w ważne procesy życiowe. Zidentyfikowano pozostałości dawnych duplikacji segmentów sekwencji dłuższych niż pojedyncze geny, o dobrze zachowanej mikrosyntenii. Niezależnie od różnic wielkości genomu, regiony synteniczne były najkrótsze u łubinu wąskolistnego, co może wskazywać na nagromadzenie licznych insercji/delecji w tych regionach genomu (prof. dr hab. B. Naganowska z zespołem).

 • U odpornej odmiany grochu siewnego (Pisum sativum L.), porównanej z odmianą wrażliwą, po infekcji chorobotwórczym grzybem Fusarium prolifratum (Matsushima) Nirenberg stwierdzono wyższy poziom akumulacji białek związanych z odpowiedzią na stresy (dr hab. Ł. Stępień z zespołem).

 • Stwierdzono, że chorobotwórczy grzyb Fusarium proliferatum (Matsushima) Nirenberg hodowany w obecności niektórych ekstraktów roślinnych wykazuje zwiększoną akumulację dysmutaz i białek szoku cieplnego (dr hab. Ł. Stępień z zespołem).

 • Pierwsza w Europie analiza wieloletnich (2004-2013) danych molekularnych dotyczących szybkości i obfitości zarodnikowania grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa(qPCR z gatunkowo-specyficznymi sondami TaqMan) wykazała znaczne przyspieszenie okresu masowego uwalniania zarodników (z listopada do września), skorelowane ze wzrostem temperatury w okresie jesiennym. Badania wskazują na coraz większe zagrożenie rzepaku powodowane przez te groźne patogeny (prof. dr hab. M. Jędryczka z zespołem).

 • W genomie syryjskiej odmiany jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) zidentyfikowano QTL-e o pozytywnych efektach w odniesieniu do niektórych cech struktury plonu roślin uprawianych w warunkach deficytu wody występującego w stadium siewki, co wskazuje, że odmiana ta może być donorem genów poprawiających odporność jęczmienia na suszę we wczesnych stadiach rozwoju roślin (prof. dr hab. M. Surma z zespołem).

Uzyskanie nowych materiałów

 • W wyniku krzyżowania pszenżyta ozimego podatnego na porażenie przez Blumeria graminis z introgresywnymi formami pszenżyta zawierającymi chromosom(y) 3S Aegilops variabilis, uzyskano substytucyjne i addycyjne formy mieszańcowe pszenżyta ozimego zawierające gen Pm13 warunkujący odporność na mączniaka prawdziwego. Formy te mogą być wykorzystane w dalszych pracach hodowlanych jako źródło odporności, gdyż wprowadzony gen warunkuje odporność dojrzałych roślin pszenżyta na wszystkie znane rasy patogena (prof. dr hab. H. Wiśniewska z zespołem). 

 • Na podstawie analizy QTL w populacjach RIL jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) otrzymanych ze skrzyżowania odmian europejskich z syryjskimi stwierdzono, że efekty fenotypowe genu półkarłowatości sdw1/denso (3H.1) są niestabilne, natomiast QTL-e redukujące wysokość roślin zlokalizowane w innych grupach sprzężeń, w których zmniejszenie wysokości uwarunkowane było allelami odmiany syryjskiej, są środowiskowo niezależne (prof. dr hab. M. Surma z zespołem).

Opracowanie nowych metod

 • Opracowano i zastosowano nowe zasady opisu semantycznego i formatowania danych fenotypowych, sprzyjające ich wymianie pomiędzy naukowcami oraz integracji z innymi typami danych roślinnych (prof. dr hab. P. Krajewski z zespołem).

 • Na podstawie danych z RNA-seq zidentyfikowano nieznane dotąd geny zaangażowane w szlak biosyntezy alkaloidów u łubinu wąskolistnego. Mapowanie genetyczne tych genów umożliwiło oszacowanie ich lokalizacji względem genu głównego alkaloidów – Iucundus. Zidentyfikowano blisko sprzężony gen RAP2-7, kodujący czynnik transkrypcyjny z grupy AP2/ERF regulującej metabolizm wtórny roślin. Marker zakotwiczony w sekwencji genu RAP2-7 może stanowić cenne narzędzie do wstępnej selekcji materiałów hodowlanych (prof. dr hab. W. Święcicki z zespołem).

Optymalizacja metod

 • Opracowano metodę regeneracji trzech gatunków miskanta (M. sinensis, M. × giganteus i M. sacchariflorus) na drodze somatycznej embriogenezy, o efektywności 3-5 krotnie przewyższającej osiągnięcia innych zespołów badawczych opisane w   dotychczasowej literaturze naukowej. Metoda potencjalnie umożliwia półprzemysłową produkcję sadzonek miskanta (dr hab. T. Pniewski z zespołem).

 • Zoptymalizowano procedurę oczyszczania cząstek HBcAg wytwarzanych w roślinach, obejmującą filtrację, wytrącanie, ultrawirowanie w gradiencie sacharozy oraz dializę i ultrafiltrację. Procedura pozwala na uzyskiwanie preparatu o zawartości antygenu podobnej do preparatów komercyjnych, co umożliwia wykonywanie porównawczych badań immunizacyjnych na zwierzętach (dr hab. T. Pniewski z zespołem).

 • Zoptymalizowano protokół preamplifikacji DNA (eliminacja odczytów sekwencji bakteryjnych) do charakteryzacji próbek środowiskowych pochodzących ze zróżnicowanych środowisk antropogenicznych, pod kątem potencjału biosyntezy grzybowych poliketydów aromatycznych (dr G. Koczyk z zespołem).