Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302

 

 

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?  Zgubiony login?

Rekrutacja
Na skróty

Rekrutacja

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu nie prowadzi własnego Studium Doktoranckiego, lecz jest członkiem Konsorcjum Placówek Naukowych PAN Środowiska Poznańskiego wspólnie prowadzących Środowiskowe Studium Doktoranckie afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Średniorocznie mamy w instytucie około 20 słuchaczy Studium i 3-4 osoby uzyskują w Instytucie stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Doktoranci stanowią znaczącą część kadry naukowej Instytutu i korzystają z różnorodnych form pomocy w prowadzeniu swoich badań. 
 
Rekrutacja
 
1. Do uczestnictwa w studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 
2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 
3. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronie internetowej Instytutu Genetyki Roślin PAN, BIP MNISW oraz portalu EURAXESS.
 
4. Rekrutacja przebiega trójetapowo:
 
a) W pierwszym etapie, w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów terminie, należy złożyć drogą elektroniczną następujące dokumenty:
 
- podanie do Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN (zawierające list motywacyjny) o przyjęcie na Studium Doktoranckie,
 
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych lub zaświadczenie o ich ukończeniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich,
 
- życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych,
 
- inne dokumenty opisujące sylwetkę kandydata (nagrody, kopie dyplomów z konkursów, itp.).


b) W drugim etapie, powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN komisja (w składzie: zastępca Dyrektora ds. naukowych, kierownik Zakładu lub Zespołu, w którym realizowana będzie praca doktorska i potencjalny promotor/opiekun naukowy), dokonuje oceny kandydatów, na podstawie przedstawionych przez nich dokumentów. Osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez komisję, mogą być zaproszone na wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

c) W trzecim etapie, zakwalifikowani przez komisję IGR PAN kandydaci zgłaszani są do Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
 
5. Rekrutacja kandydata na Studium Doktoranckie odbywa się na podstawie ustnego egzaminu konkursowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
 
6. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Instytutu Genetyki Roślin PAN, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 
7. Dodatkowe informacje na temat regulaminu Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy ICHB PAN można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/st-doktoranckie/ 
Zalecane podręczniki
  • L. Stryer Biochemia lub/i R.K Murray, D.K. Granner, V.W. Rodwell Biochemia Harpera
  • T.A. Brown Genomy
  • B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki
  • P. Węgleński Genetyka molekularna
 
 
Opiekunami doktorantów w IGR PAN są:
prof. dr hab. PIOTR KACHLCKI pkac@igr.poznan.pl, tel: 65 50 264
dr ANNA STACHOWIAK-SZREJBROWSKA asta@igr.poznan.pl, tel: 65 50 228
 
W roku akademickim 2015/2016 proadzącym seminaria doktoranckie jest dr hab. ROBERT MALINOWSKI rmal@igr.poznan.pl, tel: 65 50 243