Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Rekrutacja
Na skróty

Rekrutacja

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu nie prowadzi własnego Studium Doktoranckiego. Doktoranci realizujący badania w IGR PAN są słuchczami Środowiskowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.
 
Rekrutacja
 
1. Do uczestnictwa w studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
 
2. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.
 
3. Ogłoszenie o rekrutacji zamieszczane jest na stronie internetowej Instytutu Genetyki Roślin PAN, BIP MNISW oraz portalu EURAXESS.
 
4. Rekrutacja przebiega trójetapowo:
 
a) W pierwszym etapie, w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów terminie, należy złożyć drogą elektroniczną następujące dokumenty:
 
- podanie do Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN (zawierające list motywacyjny) o przyjęcie na Studium Doktoranckie,
 
- odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych lub zaświadczenie o ich ukończeniu. Kandydat, który przystępuje do konkursu przed terminem ukończenia studiów i zostanie przyjęty na studia doktoranckie, jest zobowiązany dostarczyć brakujące dokumenty przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich,
 
- życiorys naukowy (curriculum vitae) zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem dotychczasowych osiągnięć naukowych,
 
- inne dokumenty opisujące sylwetkę kandydata (nagrody, kopie dyplomów z konkursów, itp.).


b) W drugim etapie, powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN komisja (w składzie: zastępca Dyrektora ds. naukowych, kierownik Zakładu lub Zespołu, w którym realizowana będzie praca doktorska i potencjalny promotor/opiekun naukowy), dokonuje oceny kandydatów, na podstawie przedstawionych przez nich dokumentów. Osoby, które zostaną najlepiej ocenione przez komisję, mogą być zaproszone na wstępną rozmowę kwalifikacyjną.

c) W trzecim etapie, zakwalifikowani przez komisję IGR PAN kandydaci zgłaszani są do Środowiskowego Studium Doktoranckiego w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
 
5. Rekrutacja kandydata na Studium Doktoranckie odbywa się na podstawie ustnego egzaminu konkursowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.
 
 
6. Dodatkowe informacje na temat regulaminu Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy ICHB PAN można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/st-doktoranckie/ 
 
Zalecane podręczniki
  • L. Stryer Biochemia lub/i R.K Murray, D.K. Granner, V.W. Rodwell Biochemia Harpera
  • T.A. Brown Genomy
  • B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki
  • P. Węgleński Genetyka molekularna
 
 
Opiekunami doktorantów w IGR PAN są:
prof. dr hab. MAŁGORZATA JĘDRYCZKA  mjed@igr.poznan.pl, tel: 65 50 271
dr ANNA STACHOWIAK-SZREJBROWSKA asta@igr.poznan.pl, tel: 65 50 228