Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

Kierownik:

dr hab. Arkadiusz Kosmala, prof. IGR PAN

tel. (+48) 61 65 50 285
e-mail: akos@igr.poznan.pl 

W skład Zakładu wchodzą 2 Zespoły: Regulacji Ekspresji Genów oraz Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Roślin. Głównym kierunkiem badań Zakładu są mechanizmy adaptacji roślin do zmiennych warunków środowiska w okresie rozwoju wegetatywnego i generatywnego. Zasadniczym celem badań jest poznanie molekularnej i fizjologicznej podstawy mechanizmów adaptacji roślin do stresu niskiej temperatury, niedoboru wody i zasolenia. Dla rozwiązania postawionych celów prowadzone są zintegrowane badania skoncentrowane głównie na roślinach uprawnych, w tym: ziemniaku (Solanum tuberosum), wybranych gatunkach życicy (Lolium) i kostrzewy (Festuca) oraz mieszańcach międzyrodzajowych Lolium-Festuca, a także rzepaku (Brassica napus var. oleifera). Równolegle prowadzone są prace związane z poznaniem molekularnych podstaw odporności wybranych gatunków roślin (trawy, rzepak) na infekcję patogenami m.in. Microdochium nivale, Peronospora parasitica i Plasmodiophora brassicae.

Zakres badań obejmuje:

 • poznanie szlaków przenoszenia sygnału stresowego,
 • identyfikację genów działających na różnych etapach odpowiedzi na czynnik stresowy na podstawie analizy transkryptomu, proteomu lub wykorzystując mutanty insercyjne i chemiczne,
 • poznanie mechanizmów regulacji ekspresji genów kodujących białka regulatorowe oraz białka tzw. odpowiedzi końcowej na czynnik stresowy, określenie funkcji białkowych produktów genów stresowych w systemie in vitro,
 • identyfikację obszarów chromatyny niosących geny związane z  tolerancją stresu niskiej temperatury lub suszy,
 • poznanie fizjologicznej podstawy odpowiedzi na stres, uwzględniającej zmiany w:
  (i) potencjale osmotycznym komórek,
  (ii) poziomie wymianie gazowej,
  (iii) wydajności aparatu fotosyntetycznego,
  (iv) stabilności membran komórkowych,
 • poznanie zmian w metabolizmie komórek roślinnych w warunkach stresowych i po ustąpieniu stresu na podstawie analizy metabolomu (metabolity pierwotne, lipidy membranowe).