Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Biochemii i Technologii Zbóż
Na skróty

Zespół Biochemii i Technologii Zbóż

Lider

prof. dr hab. inż. Bolesław Salmanowicz

Skład

dr Monika Langner

Prace badawcze realizowane w ramach zespołu w znacznym stopniu ukierunkowane są ocenę wpływu składu bielma ziarniaków na cechy jakościowe zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto, owies). Opracowywane są metody biochemiczne, molekularne i reologiczne przeprowadzane w mikroskali dla oceny wartości użytkowej pszenicy i pszenżyta na wstępnych etapach selekcji hodowlanej. 

Profil badawczy

 • Analiza zmienności genetycznej źródeł cech jakościowych ziarna pszenicy i pszenżyta - zastosowanie markerów białkowych i molekularnych w selekcji.
 • Ocena jednorodności i tożsamości odmianowej oraz bioróżnorodności zbóż przy zastosowaniu metod elektroforetycznych, chromatograficznych i molekularnych.
 • Analiza zmienności cech jakościowych linii introgresywnych pszenicy i pszenżyta z  wprowadzonymi fragmentami genomu dzikich gatunków z rodzajów Triticum, Aegilops i Agropyron.
 • Badanie wpływu interakcji genotypowo-środowiskowej na zmienność składu ilościowego białek zapasowych ziarna zbóż (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień i owies).
 •  Ocena wpływu substytucji chromosomowych na cechy jakościowe ziarna pszenicy w warunkach stresowych.
 • Wykorzystanie metod reologicznych w mikroskali do oceny wartości wypiekowej na wczesnym etapie selekcji materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta.

Metody

 • elektroforetyczne: SDS-PAGE, A-PAGE, wysokosprawna elektroforeza kapilarna (wolnostrefowa, micelarna, żelowa, ogniskowania w punkcie izoelektrycznym),
 • chromatograficzne: wysokosprawna i ultrasprawna chromatografia cieczowa (układ faz odwróconych, sączenia żelowego, jonowymienna),
 • molekularne: PCR - identyfikacja genów markerami molekularnymi,
 • biochemiczne: oznaczanie zawartości białka, skrobi, glutenu, liczby opadania i sedymentacji, oraz lepkości i zdolności amylolitycznej ziarna zbóż (visco-amylograf),
 • reologiczne: analizy deformacyjne ciasta i glutenu (teksturometr z przystawką Kieffera, Dough Inflation System, SMS), analiza miesienia ciasta (miksograf, farinograf), próbny wypiek.
 • Wpływ selekcji na zmianę częstotliwości podjednostek glutenin wysoko- i niskocząsteczkowych kodowanych przez loci Glu-1 i Glu-3 w populacjach mieszańcowych pszenicy.
 • Wpływu substytucji chromosomowych na cechy jakościowe ziarna pszenicy durum w warunkach stresowych.

Obecnie prowadzone prace badawcze

Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na postawie analizy jakościowo-ilościowej wybranych klas białek oraz badań reologicznych.

Wybrane publikacje

 • Krystkowiak K., Langner M., Adamski T., Salmanowicz B.P., Kaczmarek Z.,Krajewski P., Surma M. (2016). Interactions between Glu-1 and Glu-3 loci and associations of selected molecular markers with quality traits in winter wheat (Triticum aestivum L.) DH lines. Journal of Applied Genetics DOI: 10.1007/s13353-016-0362-5