Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm
Na skróty

Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm

Lider

dr hab. Łukasz Stępień, prof. IGR PAN

Skład

prof. dr hab. Jerzy Chełkowski - prof. em.
dr hab. Lidia Błaszczyk
dr Justyna Lalak-Kańczugowska
mgr inż. Aneta Basińska-Barczak (doktorantka)
mgr Natalia Witaszak (doktorantka)
mgr inż. Monika Urbaniak (doktorantka)

Wśród zainteresowań naukowych zespołu można wyróżnić dwa zasadnicze nurty. Jeden związany jest z patogenicznymi grzybami toksynotwórczymi (głównie z rodzaju Fusarium) infekującymi rośliny uprawne i zdolnymi do syntezy toksycznych metabolitów wtórnych - mykotoksyn. Głównym celem badań jest analiza genetycznych podstaw biosyntezy poszczególnych grup związków przez różne gatunki grzybów, a także poznanie elementów wpływających na regulację aktywności tych szlaków metabolicznych. Z drugiej zaś strony, badania koncentrują się na grzybach z rodzajów Trichoderma i Clonostachys, wykazujących właściwości mykopasożytnicze względem grzybów Fusarium. Celem tych badań jest poznanie molekularnych mechanizmów warunkujących zdolność grzybów antagonistycznych do rozkładu/ detoksyfikacji mykotoksyn fuzaryjnych oraz ich wpływu na fizjologię rośliny gospodarza.

Profil badawczy

 • Identyfikacja i charakterystyka molekularna grzybów patogenicznychwzględem roślin i owadów oraz antagonistycznych grzybów z rodzajów Trichoderma i Clonostachys.
 • Analiza toksynotwórczości grzybów Fusarium: identyfikacja genów z poszczególnych szlaków metabolicznych oraz analiza toksyn syntetyzowanych w kulturach in vitro.
 • Ocena aktywności enzymów z grupy CWDE syntetyzowanych przez grzyby pasożytnicze i antagonistyczne.
 • Analiza szybkości i intensywności biotransformacji mykotoksyn fuzaryjnych przez szczepy grzybów w hodowlach płynnych oraz identyfikacja genów i enzymów biorących udział w tych procesach.

Metody

 • izolacja grzybów z próbek środowiskowych i prowadzenie ich kultur na podłożach stałych i płynnych,
 • identyfikacja mikroskopowa gatunków grzybów patogenicznych,
 • analiza markerów  RAPD, SCAR, AFLP, SSR, klonowanie i sekwencjonowanie fragmentów DNA, analiza ekspresji wybranych genów metodą qRT-PCR,
 • analizy aktywności enzymatycznych metodami spektrofotometrycznymi,
 • identyfikacja metabolitów drugorzędowych roślin i grzybów metodami UPLC i HPLC-MS.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Toksynotwórcze gatunki Fusarium – charakterystyka zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie klastrów genów biosyntezy mykotoksyn,
 • Grzyby Trichoderma i Clonostachys o zdolnościach do rozkładu mykotoksyn – analiza zmienności i aktywności genów kodujących poszczególne enzymy,
 • Analiza ewolucja klastra genów warunkującego biosyntezę cyklicznych peptydów przez grzyby Fusarium, Trichoderma, Beauveria i inne,
 • Metabolity pochodzenia roślinnego potencjalnie wywołujące u Fusarium proliferatum reakcje na stresy,
 • Wpływ obecności grzybów Trichoderma na fizjologię roślin pszenicy – badania na poziomie anatomicznym, metabolicznym i molekularnym.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/03577
  Tytuł projektu: Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum

  Kierownik projektu: Ł. Stępień
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 18 stycznia 2016 - 17 stycznia 2019
 • Nr projektu: 2014/15/B/NZ9/01544
  Tytuł projektu: Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales
  Kierownik projektu: Ł. Stępień
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 13 lipca 2015 - 12 stycznia 2019