Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Metabolomiki
Na skróty

Zespół Metabolomiki

Lider

prof. dr hab. Piotr Kachlicki

Skład

dr Anna Piasecka
dr Mariusz Czyżniejewski
mgr Natalia Witaszak (doktorantka)

Zespół specjalizuje się w badaniach aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych roślin oraz ich patogenów grzybowych a także określenie roli tych związków w procesach infekcji i rozwoju choroby. Ponadto przedmiotem badań jest udział metabolitów wtórnych w odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe (susza, mróz). Celem tych prac jest identyfikacja związków niskocząsteczkowych wytwarzanych przez badane organizmy przy zastosowaniu metod spektrometrii mas i NMR oraz oznaczanie ich ilościowej zawartości przy zastosowaniu metod wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Wyniki tych eksperymentów są integrowane z wynikami doświadczeń fizjologicznych, fitopatologicznych i genetycznych prowadzonych przez inne Zespoły Instytutu i współpracowników z innych placówek naukowych. w celu poszukiwania korelacji między różnymi procesami odpornościowymi roślin. W ostatnich latach badaniami objęto między innymi: flawonoidy i inne związki fenolowe u roślin strączkowych (Lupinus spp., Medicago truncatula, Pisum sativum), jęczmienia (Hordeum vulgare) i traw pastewnych z kompleksu Lolium-Festuca; saponiny u buraka (Beta vulgaris)oraz różnorodne metabolity wtórne roślin leczniczych. Zespół posiada wysokorozdzielczy spektrometr mas z transformacją Fouriera Q-Exactive i niskorozdzielczy spektrometr mas z pułapką jonową, wysokosprawne i ultrawysokosprawne chromatografy cieczowe przeznaczony do analiz z zakresu metabolomiki i proteomiki roślin.

Profil badawczy

 • Identyfikacja metabolitów wtórnych roślin i grzybów chorobotwórczych.
 • Analiza ilościowa związków niskocząsteczkowych.
 • Badania aktywności biologicznej metabolitów wtórnych w interakcji roślina-patogen oraz w odpowiedzi roślina na stresy abiotyczne.

Metody

 • metody spektrometrii mas i spektroskopii NMR do analizy strukturalnej metabolitów wtórnych,
 • chromatografia preparatywna metabolitów wtórnych,
 • wysokosprawna i ultrasprawna chromatografia cieczowa.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Badania ilościowych i jakościowych zmian zawartości fenolowych metabolitów wtórnych w liściach jęczmienia pod wpływem stresu niedoboru wody.
 • Identyfikacja metabolitów wtórnych ziarniaków pszenicy i określanie zmian ich profilu pod wpływem infekcji roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium.
 • Badania nad zmianami zawartości metabolitów wtórnych i pierwotnych w liściach traw kompleksu Lolium – Festuca pod wpływem różnych stresów abiotycznych (mróz, susza, zasolenie) oraz w trakcie aklimatyzacji do chłodu.
 • Identyfikacja metabolitów wtórnych roślin zielarskich i określanie wpływu ich zawartości na właściwości lecznicze badanego materiału roślinnego.

Wybrane publikacje

 • Ożarowski M., Mikołajczak P., Piasecka A., Kachlicki P., Kujawski R., Bogacz A., Bartkowiak-Wieczorek J., Szulc M., Kamińska E., Kujawska M., Jodynis-Liebert J., Gryszczyńska A., Opala B., Łowicki Z., Seremak-Mrozikiewicz A., Czerny B. (2016). Influence of the Melissa officinalis Leaf Extract on Long-Term Memory in Scopolamine Animal Model with Assessment of Mechanism of Action. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. 2: 1-17. DOI: 10.1155/2016/9729818
 • Piasecka A., Sawikowska A., Kuczyńska A., Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Krystkowiak K., Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Krajewski P., Kachlicki P. (2016) Drought related secondary metabolites of barley (Hordeum vulgare L.) leaves and their mQTLs. Plant Journal DOI: 10.1111/tpj.13430
 • Kachlicki P., Piasecka A., Stobiecki M., Marczak Ł. (2016). Structural characterization of flavonoid glycoconjugates and their derivatives with mass spectrometric techniques. Molecules 21: 1494. DOI: 10.3390/molecules21111494
 • Mikołajczyk-Bator K., Błaszczyk A., Czyżniejewski M., Kachlicki P. (2016) Identification of saponins from sugar beet (Beta vulgaris) by low and high-resolution HPLC-MS/MS. Journal of Chromatography B 1029: 36-47 doi: 10.1016/j.jchromb.2016.06.038
 • Perlikowski D., Czyżniejewski M., Marczak Ł., Augustyniak A., Kosmala A. (2016). Water deficit affects primary metabolism differently in two Lolium multiflorum /Festuca arundinacea introgression forms with a distinct capacity for photosynthesis and membrane regeneration. Frontiers in Plant Science 7:1063. doi: 10.3389/fpls.2016.01063
 • Mikołajczyk-Bator K., Błaszczyk A., Czyżniejewski M., Kachlicki P. (2016). Characterisation and identification of triterpene saponins in the roots of red beets (Beta vulgaris L.) using two HPLC-MS systems. Food Chemistry. 192: 979-990. DOI: 10.1016/j.foodchem.2015.07.111

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/03347
  Tytuł projektu: Metabolomiczne i proteomiczne aspekty konserwatywnych mechanizmów odpowiedzi roślin z rodziny Poaceae na fuzariozę kłosów
  Kierownik: A. Piasecka
  Okres realizacji: 8 marca 2016 - 7 marca 2019

 • Nr projektu: 2012/07/B/NZ9/02385
  Tytuł projektu: Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na podstawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy
  Kierownik: J. Perkowski
  Główny wykonawcka: P. Kachlicki
  Okres realizacji: 2013-2016