Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych
Na skróty

Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych

Lider

prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Skład

prof. dr hab. Wojciech Rybiński
dr hab. Andrzej Górny, prof. IGR PAN
dr Magdalena Gawłowska
dr Magdalena Kroc
dr Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina
mgr Katarzyna Czepiel
mgr inż. Barbara Górynowicz
mgr inż. Dominika Ratajczak
mgr inż. Szymon Ornatowski (zastępstwo)
inż. Czesława Nawrot
lic. Paulina Wilczura
Katarzyna Beczek

Głównym obszarem zainteresowań jest zmienność genetyczna gatunków, w tym identyfikacja nowych genów, analiza ich ekspresji i lokalizacja na mapach genetycznych oraz mapowanie cech ilościowych i poszukiwanie markerów blisko sprzężonych. Obiektami badawczymi są rodzaje Pisum, Lupinus, Vicia, Cicer i Lens.

Profil badawczy

 • Analiza zmienności fenotypowej i molekularnej zasobów genowych Lupinus i Pisum.
 • Analiza zmienności fenotypowej Vicia sativa, Cicer arietinum i Lens culinaris.
 • Lokalizacja nowych genów na mapach genetycznych rodzaju Lupinus i Pisum.
 • Charakterystyka i mapowanie loci cech ilościowych. 
 • Identyfikacja  genów zaangażowanych w kształtowanie cech użytkowych łubinów.
 • Analiza zmienności i dziedziczenie cech związanych ze sprawnością procesów fizjologicznych w rodzaju Lupinus i Pisum.

Metody

 • Metody molekularne w grochu i łubinie, w tym RNA-seq i real-time PCR,
 • Analizy sprzężeń i crossing-over w mapowaniu genów i loci cech ilościowych,
 • Chromatografia gazowa w oznaczaniu zawartości alkaloidów,
 • Testy fitopatologiczne dla patogenów grzybowych,
 • Metody statystyczne w analizie korelacji cech plonotwórczych i warunków środowiska.
 • Analizy składu chemicznego nasion wybranych gatunków rodziny Leguminosae.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Mapowanie nowych genów u Pisum.
 • Identyfikacja genów zaangażowanych w szlak syntezy alkaloidów u łubinu białego oraz odporności na fuzariozę u łubinu żółtego z zastosowaniem RNA-seq i badanie ekspresji wybranych genów.
 • Profilowanie ekspresji genów szlaków metabolicznych związanych z zawartością oligosacharydów w nasionach oraz uaktywnianych podczas odpowiedzi na porażenie Didymella pinodes u grochu.
 • Analiza międzygatunkowej zmienności wybranych gatunków rodziny Leguminosae.
 • Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla cech związanych ze sprawnością procesów fizjologicznych u Pisum i Lupinus.
 • Zależność poziomu i jakość plonu nasion od procesów fotosyntezy liści, rozwoju korzeni i wiązania azotu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych u grochu.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2014/13/N/NZ9/03943
  Tytuł projektu: Profile ekspresji wybranych genów warunkujących biosyntezę alkaloidów chinolizydynowych w różnych organach łubinu wąskolistnego
  Kierownik projektu: K. Kamel
  Typ: PRELUDIUM
  Okres realizacji: 27 stycznia 2015 - 26 stycznia 2017

 • Nr projektu: PBS3/A8/28/2015
  Tytuł projektu: Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego (Akronim: SEGENMAS)
  Koordynator projektu: B. Wolko
  Typ: PBS NCBR
  Liczba członków konsorcjum: 7
  Okres realizacji: 1 marca 2015 - 28 lutego 2018

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 40
  Tytuł projektu: Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujacych wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne
  Kierownik projektu: W.Święcicki
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 41
  Tytuł projektu: Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem  łubinu żółtego
  Kierownik projektu: W.Święcicki
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 42
  Tytuł projektu: Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego
  Kierownik projektu: W. Rybiński
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 • Nr projektu: uchwała RM  222/2015 z 15 grudnia 2015 r.
  Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju
  Obszar realizowany w IGR PAN: Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych
  Kierownik projektu: W. Święcicki
  Typ: Wieloletni Program Rządowy 2016-2020
  Okres realizacji: 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2020
  www.bialkoroslinne.iung.pl