Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2011-2016

 Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową
Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 2011 - 2016
 
 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Dawid Perlikowski

Fizjologiczne i molekularne podstawy tolerancji deficyty wody u form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)

 

dr hab. Arkadiusz Kosmala

15.12.2016

Mariusz Czyżniejewski

Zmiany profili metabolitów wybranych traw z kompleksu Lolium-Festuca w odpowiedzi na stresy abiotyczne

 

prof. dr hab. Piotr Kachlicki

30.09.2016

Marcin Czyż

Preparatyka tkanki roślinnej zawierającej S-HBsAg dla potrzeb szczepionki doustnej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

 

dr hab. Tomasz Pniewski

30.09.2015

Sławomir Franaszek

 Charakterystyka genetyczna odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) pod względem profilu niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych wpływających na właściwości reologiczne ciasta

 

prof. dr hab. Bolesław Salmanowicz

30.09.2015

Krzysztof Mikołajczak

 Mapowanie loci cech ilościowych związanych z plonowaniem w warunkach niedoboru wody linii rekombinacyjnych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) segregujących w locus denso

 

prof. dr hab. Maria Surma

30.09.2015

Piotr Ogrodowicz

Identyfikacja loci cech ilościowych związanych z plonowaniem i długością okresu wegetacji w warunkach niedoboru wody w populacji mapującej jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

 

prof. dr hab. Tadeusz Adamski

30.09.2015

Judyta Strakowska

Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycznych

 

prof. dr hab. Jerzy Chełkowski

30.09.2015

Anna Szczepaniak

Organizacja regionów genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) zawierających geny cytozolowej i plastydowej karboksylazy acetylo-koenzymu

 

prof. dr hab. Barbara Naganowska

30.09.2015

Katarzyna Wyrwa

Analiza genetyczno-molekularna wybranych genów uczestniczących w wiązaniu azotu atmosferycznego u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

 

prof. dr hab. Barbara Naganowska

30.09.2015

Agata Cieśla 

Charakterystyka funkcjonalna kompleksów białkowych fosfataz ABI1 i ABI2 u Arabidopsis thaliana

 

prof. dr hab. Jan Sadowski

30.09.2014

Michał Kwiatek

Analiza cytogenetyczna form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops spp.

 

dr hab. Halina Wiśniewska, prof. IGR PAN

19.06.2013

Anna Piasecka

Zmiany profili fenolowych metabolitów wtórnych u roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.) poddanych stresowi niedoboru wody

 

dr hab. Piotr Kachlicki,
prof. IGR PAN

19.06. 2013

Łucja Przysiecka

Geny kodujące izomerazę chalkonową u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) ? struktura, ekspresja i lokalizacja w genomie

 

prof. dr hab. Bogdan Wolko

 

21.02.2013

Katarzyna Pankiewicz

Zmienność wybranych gatunków z rodzaju Lathyrus na poziomie fenotypowym i molekularnym

 

dr hab. Wojciech Rybiński, prof. IGR PAN

22.11.2012

Bartosz  Szabała

Charakterystyka ekspresji genu Dhn24 w adaptacji gatunków z rodziny Solanacae do niskiej temperatury i suszy oraz analiza potencjalnej roli kodowanego białka (DHN24) w aklimatyzacji do niskiej temperatury

 

prof. dr hab. Tadeusz Rorat

 

02.02.2012

Aleksandra Bocian

Analiza akumulacji wybranych białek i metabolitów pierwotnych u życicy trwałej (Lolium perenne L.) podczas hartowania na mróz

 

prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski

 

02.02.2012

Adam Dawidziuk

Matematyczny model cyklu rozwojowego oraz molekularna detekcja gatunków Leptsphaeria maculans i L. biglobosa

 

doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka

14.03.2011

Monika Langner

Badanie ekspresji alleli loci Glu-1 kodujących HMW podjednostki gluteninowe w powiązaniu z jakością technologiczną pszenicy (Triticum aestivum L.)

 

doc. dr hab. Bolesław Salmanowicz

14.03.2011

Delfina  Popiel

Zastosowanie grzybów Trichoderma i Clonostachys do zwalczania toksykotwórczych patogenów z rodzaju Fusarium

prof. dr hab. Jerzy Chełkowski

14.03.2011

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk