Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

1976-1980


 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 1976 ? 1980

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Wojciech Rybiński

Genetyczna zmienność jęczmienia jarego wywołana działaniem N-nitrozo-N-metylomocznika (NMH)

Doc. dr hab. S. Sulinowski

06.12.1979

Stanisław Jeżowski

Zmienność, współzależność i odziedziczalność cech determinujących wyleganie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

Prof. dr hab. I. Wiatroszak

06.12.1979

Zbigniew Zwierzykowski

Analiza mejozy, płodności oraz niektórych cech morfologicznych alloploidalnych form mieszańca Lolium multiflorum Lam. (2n=14) × Festuca arundinacea Schreb. (2n=42)

Doc. dr hab. S. Sulinowski

06.12.1979

Bogusław Łapiński

Bariery izolacji między pszenicą i żytem na przykładzie krzyżowań (Triticum persicum × T. dicoccoides) × Secale cereale

Doc. dr hab. S. Sulinowski

05.04.1979

Adam Łukaszewski

Tadeusz Adamski

Badania nad możliwością skrócenia cyklu hodowlanego jęczmienia (H. vulgare L.) w oparciu o krzyżówki z Hordeum bulbosum L.

Prof. dr hab. S. Barbacki

23.11.1978

Wojciech Sodkiewicz

Zmienność cech morfologicznych kwiatu i ich wpływ na proces kwitnienia różnych form pszenic di-, tetra- i heksaploidalnych

Doc. dr hab. S. Sulinowski

23.11.1978

Maria Surma

Dziedziczenie cech ilościowych jęczmienia jarego na podstawie krzyżowań diallelicznych

Prof. dr hab. S. Barbacki

23.11.1978

Maria Werner

Płodność, cytologia i cechy morfologiczne mieszańca Lolium multiflorum Lam. (2n=14) × Festuca pratensis Huds. (2n=14) i jego pochodnych alloploidalnych

Doc. dr hab. S. Sulinowski

07.04.1978

Marek Radłowski

Izolacja faktorów stymulujących działanie izoleucylo-tRNA syntetazy z nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus)

Prof. dr hab. R.W. Schramm

07.04.1978

Witold Brzeziński

Badania porównawcze przenoszących kwasów rybonukleinowych (tRNA) z wybranych gatunków zbóż

Prof. dr hab. J. Augustyniak

07.04.1978

Piotr Kachlicki

Maria Rataj-Guranowska

Wpływ dwóch odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.), podatnej i odpornej na fuzariozę, na mikroflorę gleby

Prof. dr hab. K. Mańka

07.04.1978

Teresa Sodkiewicz

Sprawność i efektywność mutagenna w poszczególnych kłosach jęczmienia po traktowaniu NMH

Doc. dr hab. M. Małuszyński

07.04.1978

Jan J. Rybczyński

Zdolności regeneracyjne fragmentów zarodka żyta (Secale cereale) w kulturach in vitro

Doc. dr hab. M. Zenkteler

12.05.1977

Tadeusz Przewoźny

Analiza mutagennego efektu N-nitrozo-N-metylo-mocznika u wybranych odmian pomidora gatunku Lycopersicon esculentum L.

Doc. dr hab. M. Małuszyński

12.05.1977

Przemysław Lehmann

Charakterystyka kompleksu chromatynowego kiełków jęczmienia jako komórkowego aparatu syntetyzującego RNA

Doc. dr hab. W. Walerych

10.12.1976

Henryk Cudny

Zmiany ilościowe RNA i rybosomów oraz aktywność syntetaz aminoacylo-tRNA wywołane termicznym suszeniem ziarniaków żyta

Prof. dr hab. J. Kączkowski

10.12.1976

Elżbieta Pułło

Badania cytologiczno-embriologiczne nad otrzymanymi w warunkach hodowli in vitro androgenicznymi roślinami Solanum dulcamara L.

Doc. dr hab. M. Zenkteler

10.12.1976

Bożena Chwiłkowska

Mikrosporogeneza i megasporogeneza u dihaploidalnych, triploidalnych i tetraploidalnych klonów Solanum tuberosum

Doc. dr hab. M. Zenkteler

10.12.1976

Henryk Pospieszny

Wirusy z naturalnej infekcji łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w aspekcie badań genetycznej oporności roślin

Doc. dr hab. I. Frencel

04.06.1976

Romuald Kamiński

Zmienność, odziedziczalność i współzależność cech morfologicznych i fizjologicznych ziemniaka (Solanum tuberosum L.)

Prof. dr hab. I. Wiatroszak

04.06.1976

 

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences