Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

Awards and distinctions (only Polish version)

 • Homepage
 • Awards and distinctions (only Polish version)
2023
 • Joanna Kaczmarek - Nagroda Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny, 26.06.2023.
 • Sylwia Salamon, Polina Havrysh, Lidia Błaszczyk - Nagroda Uczestników Kongresu za najlepszy poster; XIX Congress of European Mycologists, 4-8.09.2023, Perugia, Włochy; (Salamon S., Havrysh P.,  Błaszczyk L. „Fusarium culmorum and wheat-beneficial Trichoderma atroviride interactions – a preliminary study”).
 • Katarzyna Czepiel - I nagroda w konkursie na najlepszy poster; XVI International Lupin Conference „Breeding, Cultivation and Use of Lupins for a Sustainable Agriculture – Recent Developments", 19-23.06.2023, Rostock, Niemcy; (Czepiel K., Święcicki W., Rybiński W., Barzyk P., Juszczyk K., Kroc M. “Combining the benefits: the use of mutagenesis as an attempt to obtain lupins characterized by sweet seeds and bitter leaves”).
2022
 • Małgorzata Jędryczka - Medal 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za zasługi dla nauki i kultury polskiej” Gdańsk, 21 października 2022 r.,
 • Sylwia Salamon - wyróżnienie propozycji projektowej iSECURE złożonej w ramach MSCA PF (HE) i nagrodzenie jej dodatkowym budżetem w wysokości 10 000 euro; Uniwersytet Boloński, wrzesień 2022 r.,
 • Michał Kawaliło - wyróżnienie za najlepszą prezentację pt."From databases to compound producers - activity of polyketide macrolactone biosynthetic gene clusters in response to different stimuli in diverse ascomycetes” na Konferencji MycoRise Up! 2022 „Młodzi w mykologii” (Warszawa, 27-29 maja 2022),
 • Adrianna Czapiewska - zwyciężczyni konkursu na LOGO Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk,
 • Wojciech Święcicki - Dyplom Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka „w uznaniu zasług na rzecz rozwoju polskiej hodowli roślin", 11.10.2022 r.
2021
 • Małgorzata Jędryczka - Status członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk nadany uchwałą nr 6 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 3.12.2021 r.
 • Aneta Basińska-Barczak - Wyróżnienie pracy doktorskiej zatytułowanej: „Zmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichoderma” (promotor: dr hab. Lidia Błaszczyk) przez Radę Naukową IGR PAN, 9.12.2021 r.
 • Adriana Twardawska - Wyróżnienie za prezentację na konferencji “MycoRise Up! 2021 Młodzi w mykologii” w kategorii „Grzyby patogeniczne” (Komisja konkursowa złożona z członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego), 23-25.04.2021 r.
 • Katarzyna Mikołajczak - Stypendium Dyrektora IGR PAN na rok akademicki 2021/2022 (listopad 2021).
 • Anetta Kuczyńska - Nagroda Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii „Nauka dla lepszego życia w przyszłości” za realizację projektu badawczego pn. „Melatonina jako nadrzędny czynnik w kształtowaniu architektury korzenia i adaptacji do suszy przez regulację współdziałania fitohormonów u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”, Centrum Inteligentnego Rozwoju, 25.03.2021 r.
2020
 • Małgorzata Jędryczka – Nagroda Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny polskiego naukowca, członka PTFit, przyznana w ramach 3. edycji Konkursu w 2020 r. przez Kapitułę Nagrody Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego; data przyznania nagrody: 22 października 2020 r.
 • Małgorzata Jędryczka – Odznaka honorowa Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za zasługi dla Towarzystwa oraz poważny dorobek naukowy. Data przyznania odznaki: 4 lipca 2020 r.
 • Agnieszka Kiełbowicz-Matuk – Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii “Naukowiec przyszłości”za realizację projektu pt. „Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego”. Centrum Inteligentnego Rozwoju, 15.05.2020 r.
 • Katarzyna Lechowicz – Stypendium Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN dla najlepszych doktorantów Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy ICHB PAN na rok akademicki 2020/2021.
 • Maciej Majka – Stypendium naukowe START 2019 przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.)
 • Krzysztof Mikołajczak – Laureat Krajowej Nagrody Naukowej z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego w roku 2019; nagroda II stopnia za „badania dotyczące reakcji jęczmienia jarego na stresy abiotyczne”, 12.11.2020 r.
 • Krzysztof Mikołajczak – Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii „Naukowiec przyszłości”; za realizację projektów pt.: „Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie”, „Drought effects on roots developmental aspects in spring barley population differentiated in the sdw1/denso locus” oraz „High-throughput phenotyping of barley varieties response to drought for understanding crops adaptation to arid climate”, 03.12.2020 r.
 • Monika Mokrzycka – I nagroda w konkursie dla młodych statystyków na najlepszą prezentację, konferencja pt. „Statystyka Matematyczna”, 30.11 - 2.12.2020 r.
 • Łukasz Stępień – Nominacja do ogólnopolskiej nagrody gospodarczej „Ambasador Innowacyjności” za wkład w rozwój innowacji w Polsce, za przyszłościowe, nieszablonowe myślenie, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania. Przede wszystkim za budowanie pozytywnego wizerunku polskich innowacji, które są na bardzo wysokim poziomie i niejednokrotnie wyprzedzają światowe trendy. Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o., sierpień 2020 r.
 • Łukasz Stępień – Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”za realizację projektów pt. „Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales”, „Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum” i „Rola enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy oraz metabolitów odpowiedzialnych za odpowiedź obronną roślin”, Centrum Inteligentnego Rozwoju, 17.06.2020 r.
 • Wojciech Święcicki – wybór na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.
 
2019
 • A. Augustyniak – Nagroda dla Młodych Naukowców „Stapledon Memorial Trust Award for European Early Stage Researchers” for the EGF-EUCARPIA 2019 Joint Symposium in Zurich, 2019 r.
 • L. Błaszczyk – Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak, w kategorii: Naukowiec Przyszłości, za realizację projektów pt. „Molekularne podstawy reakcji pszenicy na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma”, „Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny”.
 • H. Ćwiek-Kupczyńska – David R., Hollebecq J.-E., Cabrera-Bosquet L., Tardieu F., Neveu P. – nagroda „Plenary 14 Poster Session Competition Winners” za najlepszy plakat podczas konferencji „RDA 14th Plenary”, Helsinki, Finlandia 23-25.10.2019 r.
 • K. Czyż – nagroda za wyróżniający się plakat w sesji „Genetyka cech ilościowych, biometria i bioinformatyka w badaniach roślin” (IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Od rośliny modelowej do nowej odmiany”. Poznań, 5-7 listopada 2019 r.).
 • M. Kawaliło – III miejsce w konkursie na najlepszą prezentację posterową (Ogólnopolska konferencja mykologiczna dla studentów i doktorantów „MycoRiseUp! Młodzi w Mykologii”, Spała 12 – 13 kwietnia 2019 r.).
 • M. Kawaliło – nagroda za wyróżniający się plakat w sesji "Bioróżnorodność Roślin i ich Patogenów" (IV Ogólnopolska Konferencja „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Od rośliny modelowej do nowej odmiany”. Poznań, 5-7 listopada 2019 r.).
 • K. Lechowicz – Nagroda dla Młodych Naukowców „Stapledon Memorial Trust Award for European Early Stage Researchers” for the EGF-EUCARPIA 2019 Joint Symposium in Zurich, 2019 r.
 • J. Majka – Nagroda dla Młodych Naukowców „Stapledon Memorial Trust Award for European Early Stage Researchers” for the EGF-EUCARPIA 2019 Joint Symposium in Zurich, 2019 r.
 • J. Majka – Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego w roku 2019 r., przyznawane przez Urząd Miasta Poznania decyzją Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania za „Wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie cytogenetyki molekularnej i jej zastosowaniu w analizie struktury genomów i procesów zachodzących w ewolucji wybranych gatunków traw klimatu umiarkowanego”, 24.06.2019 r.
 • M. Majka – Stypendium naukowe START 2019 przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, 25.05.2019 r.
 • D. Perlikowski – Nagroda dla Młodych Naukowców „Stapledon Memorial Trust Award for European Early Stage Researchers” for the EGF-EUCARPIA 2019 Joint Symposium in Zurich, 2019 r.
 • W. Święcicki – wybór na członka rzeczywistego PAN.
 • M. Urbaniak – Laureatka drugiej edycji konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne - za dorobek publikacyjny, 2019 r.
 • Zespół: Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Monika Urbaniak, Jakub Grzeszczuk, Jordan Sycz, Patryk Kownacki, Iga Franczak, Agata Matera z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz współtwórcy: dr hab. Tomasz Janeczko, dr inż. Anna Kancelista, prof. dr hab. Łukasz Stępień, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr Regina Stempniewicz, dr Michał Oskiera, prof. dr hab. inż. Elżbieta Pląskowska: Nagroda w konkursie „Student-Wynalazca” za cykl 26 wynalazków dotyczących uzyskiwania w wyniku biotransformacji związków steroidowych o wysokim potencjale terapeutycznym, Politechnika Świętokrzyska, marzec 2019, a następnie brązowy medal 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”, Nagroda Specjalna Uniwersytetu Króla Abdulaziza za Innowacje, oraz brązowy medal International Warsaw Invention Show IWIS 2019, Warszawa, październik 2019 r.
2018
 • Uchwałą nr 1/2018 z 11 września 2018 r. Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyznało Medal im. Michała Oczapowskiego prof. dr hab. Wojciechowi Święcickiemu za wybitny wkład w rozwój genetyki roślin.
 • Nagrody im. Stefana Barbackiego I stopnia dla mgr Joanny Majki oraz mgr Macieja Majki
 • Dnia 19 października 2018 r. Zakład Biotechnologii IGR PAN otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP w kategorii „Instytut przyszłości” za realizację projektu „Ulepszona szczepionka pochodzenia roślinnego przeciwko WZW B”.
 • Dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”, przyznanej przez Centrum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, za dotychczasowy dorobek badawczy w dziedzinie biotechnologii.
 • Uchwałą nr 5/2018 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku, pracownicy naukowi Zespołu Genomiki Instytutu Genetyki Roślin PAN: prof. dr hab. Barbara Naganowska, dr Michał Książkiewicz, dr Sandra Rychel i dr Katarzyna Czyż zostali uhonorowani Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac pt. „Konstrukcja konsensusowych map genetycznych łubinu wąskolistnego i białego, określenie w genomach tych gatunków regionów konserwatywnych w obrębie roślin strączkowych oraz identyfikacja genów warunkujących cechę wczesności kwitnienia”.
 • Nagroda Publiczności (2 miejsce) i Nagroda Międzynarodowego Jury (1 miejsce) za prezentację plakatową Młodego Naukowca dla mgr Katarzyny Masajady z Zakładu Biologii Stresów Środowiskowych.
 • mgr Maciej Majka decyzją z 29 maja 2018 r. Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, otrzymał stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
2017
 • Uchwałą nr 8/2017 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Zespół Naukowy w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka i dr Joanna Kaczmarek z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, dr hab. Idalia Kasprzyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Magdalena Sadyś z Rothamsted Research, mgr. Andrzej Brachaczek z INNVIGO Sp. z o.o. został uhonorowany Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac nt. „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”.
  https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz2/4647-nagrody-i-wyroznienia-wydzialu-ii-nauk-biologicznych-i-rolniczych-pan-w-roku-2017
2016
 • Instytut Genetyki Roślin PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki, z dziedziny genetyki roślin, opublikowaną w roku 2016: Susek K., Bielski W., Hasterok R., Naganowska B., Wolko B. (2016). A first glimpse of wild lupin karyotype variation as revealed by comparative cytogenetic mapping. Frontiers in Plant Science 7:1152.
2015
 • Dr Joanna Kaczmarek, adiunkt w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Rośłin, Zespole Fitopatologii Molekularnej, znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców wyróżnionych przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/minister-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-przyznala-48-801-060-zl-na-finansowanie-stypendiow-naukowych-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html
 • Dr Pedro Madrigal otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za opracowanie metod pozwalających na analizę danych statystycznych uzyskanych z NGS(sekwencjonowania nowej generacji). 
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą oryginalną pracę z zakresu genetyki, z dziedziny genetyki roślin, opublikowaną w roku 2015: Przysiecka Ł., Książkiewicz M., Wolko B., Naganowska B. (2015) Structure, expression profile and phylogenetic inference of chalcone isomerase-like genes from the narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.) genome. Front. Plant Sci. 6:268.
2014
 • Dr Karolina Susek, adiunkt w Zakładzie Genomiki, Zespole Struktury i  Funkcji Genów, znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców wyróżnionych przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/35-mln-zl-na-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html
 • Dr Michał Książkiewicz otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za osiągniecia z zakresu genomiki porównawczej roślin strączkowych.

 • Dr Monika Langner otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za cykl prac: Badania nad wykorzystaniem podjednostek białek zapasowych w kształtowaniu wartości wypiekowej zbóż.
2013
 • Dr Michał Kwiatek otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za cykl prac: Badania nad poszerzeniem zmienności genetycznej zbóż poprzez introgrsję chromatyny dzikich gatunków plemienia Triticeae.

 • Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną opublikowaną w latach 2011-2012 przyznane w 2013 roku przez Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin dla Zespołu w składzie: dr Arkadiusz Kosmala, mgr Dawid Perlikowski, dr Izabela Pawłowicz oraz prof. dr hab. Marcin Rapacz (UR w Krakowie). Za pracę: Kosmala A., Perlikowski D., Pawłowicz I., Rapacz M. (2012). Changes in the chloroplast proteome following water deficit and subsequent watering in a high and a low drought tolerant genotype of Festuca arundinacea. Journal of Experimental Botany 63: 6161-6172. [IF2012=5,242; MNiSW=45 pkt].

 • Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu w składzie: dr Arkadiusz Kosmala, dr Izabela Pawłowicz, prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz prof. dr hab. Marcin Rapacz z Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za "Badania nad molekularnymi mechanizmami tolerancji stresów abiotycznych u traw kompleksu Lolium-Festuca".
2012
 • Dr Lidia Błaszczyk otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za cykl prac: Badania nad odpornością zbóż na patogeny grzybowe.
 • Zespół w składzie: dr hab. Małgorzata Jędryczka prof. IGR PAN, dr Joanna Kaczmarek i dr Adam Dawidziuk otrzymał wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za: "Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych - System Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC)".
 • Zespół w składzie: prof. dr hab. Jan Sadowski, dr Danuta Babula-Skowrońska, dr Małgorzata Kaczmarek otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wydanie w 2011 r. książki pt. "Genetics, Genomics and Breeding of Vegetable Brassicas" Science Publ., CRC Press, Enfield, ISBN 978-1-57808-706-8.
2011

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences