Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

2018

ACHIEVEMENTS
Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences in 2018 (this page is available in polish version only)
 
 

Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

 • Wykazano, że hartowanie aparatu fotosyntetycznego do niskiej temperatury jest jednym z kluczowych komponentów hartowania na mróz traw kompleksu Lolium-Festuca, a jej wydajność jest zależna od wydajności cyklu Calvina. Jednym z istotnych komponentów regulujących wydajność cyklu Calvina w niskiej temperaturze u traw pastewnych jest
  z kolei poziom akumulacji i aktywności różnych izoform chloroplastowej aldolazy fruktozo-1,6-bisfosforanowej.
 • Określono biologiczną funkcję białek StBBX24 i StZPR1, jako regulatorów czasu kwitnienia u S. tubersoum, odm. Desiree, które kontrolują przejście z wegetatywnej fazy rozwoju do generatywnej.

Zakład Biometrii i Bioinformatyki

 • Opisano zależność zmian ekspresji genów i zmian modyfikacji chromatyny
  w komórkach towarzyszących floemu A. thaliana zachodzące pod wpływem wzrastającej długości dnia. 
 • Wykazano niejednorodną genezę klastra biosyntezy makrolaktonów poliketydowych
  u workowców z rzędu Hypocreales (3/4 zdarzenia HGT lub wczesnej duplikacji).
 • Udowodniono rekrutację genu akcesorycznego halogenazy makrolaktonów ze szlaków biosyntezy poliketydów spirocyklicznych (grizeofulwina, geodyna).

Zakład Biotechnologii

 • W badaniach nad wpływem stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia wykorzystując metodę elektryczności pierwotnej stwierdzono pozytywną i istotną korelację między większością cech związanych
  z częścią nadziemną rośliny, a cechami systemu korzeniowego. Stwierdzono również, że zwiększona synteza stigmasterolu w syryjskiej linii jęczmienia jarego CamB1
  w warunkach niedoboru wody i wysokiej temperatury determinuje jej odporność na stres (Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż).
 • W ramach tematyki bioenergetycznej wykazano efekt modyfikacji genetycznych ścian komórkowych w tytoniu, jako roślinie modelowej na poziomie transkrypcji, zmian biochemicznych i wydajności fermentacji alkoholowej biomasy. W badaniach związanych z biofarmingiem wykazano istotnie efektywną immunogenność oraz określono typ indukowanej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu iniekcyjnym, jako pierwotnym i doustnym, jako przypominającym z użyciem HBcAg pochodzenia roślinnego (Zespół Bioinżynierii).

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

 • Opracowano system trawień restrykcyjnych wytypowanego fragmentu DNA u ponad 140 gatunków grzybów rodzaju Fusarium. Przy pomocy 2-4 trawień można jednoznacznie zidentyfikować 116 gatunków, a pozostałe przypisać do grup 2-7 gatunkowych. Przygotowano opis patentowy opracowanej metody oraz materiały szkoleniowe dla programu komputerowego służącego do rozpoznania wzoru restrykcyjnego.
 • Wykazano odmienną reakcję szczepów Fusarium proliferatum na stresy abiotyczne (zasolenie, temperatura, stres osmotyczny), obserwowaną w zmianach ekspresji wybranych genów i akumulacji biomasy.
 • Udowodniono wpływ frakcjonowanych ekstraktów na biosyntezę fumonizyn, akumulację biomasy oraz transkrypcję genów związanych z odpowiedzią na stres
  F. proliferatum.
 • Wykazano zróżnicowaną patogeniczność szczepów F. proliferatum pochodzących
  z różnych roślin w teście biologicznym na roślinach szparaga i czosnku.
 • Zidentyfikowano kolejne pochodne toksyn z grupy cyklicznych peptydów (bowerycyny i boweniatyny).
 • Analiza zmian morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych, proteomicznych
  i metabolomicznych potwierdziła brak jednoznacznej reakcji roślin pszenicy na grzyby Trichoderma, co może świadczyć, że zachodzące w roślinach zmiany zależą zarówno od gatunku / szczepu Trichodermajak i od odmiany pszenicy.
 • Wykazano, że grzyby Trichoderma są zdolne do produkcji związków auksyno-podobnych i mogą mieć wpływ na kiełkowanie nasion pszenicy.

Zakład Genomiki

 • Zidentyfikowano gen kandydacki zaangażowany w proces biosyntezy alkaloidów chinolizydynowych (QA) u łubinu wąskolistnego. Zidentyfikowany czynnik transkrypcyjny APETALA2/ethylene response transcription factor (RAP2-7), kosegregujący z genem głównym ogólnej zawartości alkaloidów “iucundus” oraz zlokalizowany w regionie głównych QTL dla zawartości alkaloidów, prawdopodobnie pełni kluczową rolę w regulacji biosyntezy QA u łubinu wąskolistnego.
 • Opracowano porównawczą bazę danych transkryptomów wszystkich gatunków łubinów Starego Świata i ich form botanicznych (oraz wybranych gatunków roślin strączkowych), jako kompleksowe źródło danych o zróżnicowaniu genetycznym
  w obrębie rodzaju Lupinus. Określono powiązania filogenetyczne łubinów
  na podstawie analiz wysokiej rozdzielczości z użyciem transkryptomów w celu badań dynamiki zmian ewolucyjnych roślin w odniesieniu do sekwencji poszczególnych genów i ich funkcji.
 • Zweryfikowano odporność roślin mieszańcowych pszenżyta z introgresją chromatyny genomu D na rdzę brunatną. Uzyskane wyniki ujawniły ograniczoną odporność roślin mieszańcowych w stadium siewki i wzrost poziomu odporności w późniejszych etapach rozwoju rośliny. Wybrane genotypy wykazywały odporność w stadium rośliny dojrzałej (APR) wnoszoną przez gen Lr22a przeniesiony z Ae. tauschii. Na podstawie analiz makro- i mikroskopowych uznano ten rodzaj odporności za addytywny i rasowo-specyficzny.

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

 • Opracowanie metody pozyskiwania i oczyszczania substancji farmakologicznie czynnych z wykorzystaniem nanocząsteczek.
 • Opisanie komórkowych podstaw rozwoju narośli w trakcie infekcji roślin przez
 • P. brassicae.

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences