Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych
Na skróty

Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych

Lider
prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. koresp. PAN
 
 
Skład
prof. dr hab. Wojciech Rybiński
dr hab. Andrzej Górny, prof. IGR PAN
dr Magdalena Gawłowska
dr Magdalena Kroc
mgr Katarzyna Czepiel
mgr Paulina Wilczura
mgr inż. Barbara Górynowicz
mgr inż. Dominika Ratajczak

Katarzyna Beczek

 
Obszarami zainteresowań Zespołu Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych są: charakterystyka fenotypowa i molekularna zasobów genowych gatunków z rodzajów Lathyrus, Lupinus i Pisum, genetyczne podłoże wybranych cech użytkowych łubinów i grochu, analiza cech fizjologicznych w aspekcie interakcji genotyp-środowisko u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego, a także charakterystyka transkryptomu w powiązaniu z cechami rolniczymi u rodzaju Lupinus. Celem badań jest określenie zależności poziomu i jakości plonu nasion od procesów fizjologicznych oraz możliwości ulepszania odmian pod kątem odporności na porażenie patogenami w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.
 
Profil badawczy
 • Ochrona zasobów genowych oraz analiza zmienności fenotypowej i molekularnej rodzajów Lathyrus, Lupinus i Pisum
 • Lokalizacja nowych genów i konstruowanie map genetycznych rodzajów Lathyrus, Lupinus i Pisum;
 • Identyfikacja genów biorących udział w kształtowaniu ważnych cechy rolniczych łubinów na podstawie analiz RNA-seq
 • Analiza ekspresji genów zaangażowanych w szlak biosyntezy oligosacharydów i odporność na askochytozę u grochu oraz biosyntezę alkaloidów i odporność na fuzariozę łubinów
 • Charakterystyka i mapowanie loci cech ilościowych związanych z gospodarką azotową u grochu
 • Identyfikacja fizjologiczno-morfologicznych, biochemicznych i genetycznych czynników stanowiących o zależności między jakością i poziomem plonu nasion strączkowych, a przebiegiem procesów fotosyntezy liści, rozwoju korzeni i wiązania azotu, w zróżnicowanych warunkach środowiskowych (susza, niedobór azotu, fosforu, chłód)
 • Analiza zmienności i sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych łubinu wąskolistnego i grochu siewnego. Oszacowanie wpływu genotypu i środowiska na wybrane wskaźniki fizjologiczne
 • Analiza zawartości ogólnej i składu jakościowego alkaloidów i oligosacharydów w nasionach
 
Metody badawcze
 • mapowanie genetyczne z wykorzystaniem markerów molekularnych
 • mapowanie cech ilościowych
 • analiza ekspresji genów
 • chromatografia gazowa w oznaczaniu zawartości związków antyżywieniowych
 • zastosowanie mobilnej aparatury do oznaczania sprawności procesów fizjologicznych roślin związanych z plonowaniem
 
Obecnie prowadzone prace
 • Mapowanie nowych genów u Pisum
 • Identyfikacja genów zaangażowanych w szlak syntezy alkaloidów u łubinu białego i żółtego oraz odporności na fuzaryjne więdnięcie liści u łubinu żółtego z zastosowaniem RNA-seq i badanie ekspresji wybranych genów
 • Profilowanie ekspresji genów szlaków metabolicznych związanych z zawartością oligosacharydów w nasionach oraz uaktywnianych podczas odpowiedzi na porażenie Didymella pinodes u grochu
 • Analiza międzygatunkowej zmienności w wybranych rodzajach rodziny Leguminosae
 • Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla cech związanych ze sprawnością procesów fizjologicznych u Pisum i Lupinus
 • Zależność poziomu i jakości plonu nasion od procesów fotosyntezy liści, rozwoju korzeni i wiązania azotu w zróżnicowanych warunkach środowiskowych u grochu
 • Waloryzacja zasobów genowych w kolekcjach rodzaju Lathyrus, Lupinus i Pisum
 
Publikacje
 • Górynowicz B., Święcicki W., Pilarczyk W., Mikulski W. (2018). Correlation of seed yield and its components and chlorophyll fluorescence parameters in the narrow leafed lupin (Lupinus angustifolius L.). Breeding Grasses and Protein Crops in the Era of Genomics Eds. Brazauskas G., Statkeviciute G., Jonaviciene K. Springer, EUCARPIA Switzerland: 191-195
 • Kroc M., Rybiński W., Wilczura P., Kamel K., Kaczmarek Z., Barzyk P., Święcicki W. (2017). Quantitative and qualitative analysis of alkaloids composition in the seeds of a white lupin (Lupinus albus L.) collection. Genetic Resources and Crop Evolution , 64(8): 1853-1860
 • Wnuk A., Gozdowski D., Górny A., Wyszyński Z., Kozak M. (2017). Data visualization in yield component analysis: an expert study. Scientia Agricola 74 (2): 118-126.
 • Grela R.E., Kiczorowska B., Samolińska W., Matras J., Kiczorowski P., Rybiński W., Honczakowska E. (2017). Chemical composition of leguminous seeds: part I- content of basic nutrients, amino acids, phytochemical compounds, and antioxidant activity. European Food Research Technology.
 
Projekty badawcze
 • Nr projektu: 2014/13/N/NZ9/03943
  Tytuł projektu: Profile ekspresji wybranych genów warunkujących biosyntezę alkaloidów chinolizydynowych w różnych organach łubinu wąskolistnego
  Kierownik projektu: K. Czepiel
  Typ: PRELUDIUM
  Okres realizacji: 27 stycznia 2015 - 27 stycznia 2019
 • Nr projektu: PBS3/A8/28/2015
  Tytuł projektu: Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego (Akronim: SEGENMAS)
  Koordynator projektu: B. Wolko
  Typ: PBS NCBR
  Liczba członków konsorcjum: 7
  Okres realizacji: 1 marca 2015 - 28 lutego 2018
 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 40
  Tytuł projektu: Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujących wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne
  Kierownik projektu: W. Święcicki
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 41
  Tytuł projektu: Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem łubinu żółtego
  Kierownik projektu: W. Święcicki
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 42
  Tytuł projektu: Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego
  Kierownik projektu: W. Rybiński
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 • Nr projektu: uchwała RM 222/2015 z 15 grudnia 2015 r.
  Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju

  Konsorcjum: 18 członków
  Obszar realizowany w IGR PAN: Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych
  Kierownik projektu: W. Święcicki
  Typ: Wieloletni Program Rządowy 2016-2020
  Okres realizacji: 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2020
  www.bialkoroslinne.iung.pl

 • Zad. 2.1. Poprawa wartości użytkowej grochu (Pisum sativum L.), łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) oraz łubinu białego (L. albus L.) poprzez obniżenie w nasionach zawartości anty-żywieniowych oligosacharydów rodziny rafinozy oraz obniżenie podatności grochu na askochytozę"., M. Gawłowska, W. Święcicki, A. Durska, L. Boros L. (IHAR Radzików) Lahuta L. (UWM, Olsztyn).
 • Zad. 2.2. „Identyfikacja genów warunkujących zawartość alkaloidów oraz zawiązywanie i utrzymywanie organów generatywnych u łubinów”, M. Kroc, W. Święcicki, K. Czepiel, G. Koczyk, P. Wilczura.
 • Zad. nr 2.5. „Analiza zmienności, sposobu dziedziczenia wskaźników fizjologicznych u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego oraz możliwości ich wykorzystania w ulepszaniu produktywności roślin”. B. Górynowicz, W. Święcicki, W. Mikulski, T. Pilarczyk (UP Poznań).
 • Zad. 2.6. „Fotosynteza liści, formowanie i aborcja organów generatywnych, rozwój korzeni oraz wiązanie azotu atmosferycznego jako procesy istotne dla poziomu i jakości plonu roślin strączkowych w warunkach stresowych”, A. Górny, D. Ratajczak, K. Beczek.
 • Rządowy Program Wieloletni IHAR Uchwała RM nr 104/205. 2016-2020. „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” Umowa nr 8/PW 1.2 – IGR Poznań/2016 „Prowadzenie kolekcji zasobów genowych marginalnych roślin strączkowych gruboziarnistych”. 1 stycznia 2017 – 30 listopada 2017, W. Rybiński.