Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Regulacji Ekspresji Genów

Kierownik       
dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
 
Skład
dr Anna Kasprzewska
mgr inż. Magdalena Biegańska
mgr Klaudia Grądzka
 
 

Obiektem badań Zespołu są gatunki z rodzaju Solanum, gatunek uprawny S. tuberosum i gatunek dziki S. sogarandinum, różniące się tolerancją na zamarzanie i zdolnością do aklimatyzacji do niskich temperatur, a także dziki i uprawny gatunek pomidora Solanum pennelli i Solanum lycopersicum.

 

Profil badawczy

  • Badania nad identyfikacją czynników transkrypcyjnych, które regulują ekspresję genów StBBX znajdujących się pod kontrolą zegara okołodobowego,

 

Metody

  • analiza ekspresji genów na poziomie transkrypcyjnym (RT-qPCR, Northern blot) oraz kodowanego białka (Western blot),
  • izolacja czynników transkrypcyjnych wiążących się do sekwencji cis-regulatorowych obecnych w rejonach promotorowych genów (drożdżowy system jednohybrydowy, Y1H; test przesunięcia mobilności elektroforetycznej, EMSA),
  • badanie oddziaływań białko-białko (immunoprecypitacja, koimmunoprecypitacja; drożdżowy system dwuhybrydowy, Y2H),
  • transformacja roślin z rodzaju Solanum przy użyciubakterii A. tumefaciens (nadekspresja wybranych genów roślinach oraz uzyskanie mutantów typu knockout dla wybranych genów przy zastosowania technik CRISPR/Cas9).
 

Obecnie prowadzone prace badawcze

Badania Zespołu są związane z poznaniem mechanizmów adaptacji gatunku Solanum tubersoum do zmiennych warunków środowiska podczas rozwoju wegetatywnego i generatywnego. Podjęte przez Zespół działania, zasadniczo koncentrują się nad zgłębianiem biologicznej funkcji białek zawierające palce cynkowe typu B-box (BBX) oraz regulatorów ich ekspresji w procesach wzrostu i rozwoju kontrolowanych przez światło i zegar okołodobowy w warunkach optymalnego wzrostu i w odpowiedzi na czynniki stresowe. Główne aspekty badań obejmują: (i) identyfikację czynników transkrypcyjnych, które regulują ekspresję genów BBX podczas rytmu okołodobowego w warunkach normalnych i stresowych przy zastosowaniu drożdżowego systemu jednohybrydowego i techniki EMSA; (ii) identyfikację białka lub kompleksów białkowych, które oddziałują z białkami BBX w różnych fazach rytmu okołodobowego za pomocą techniki koimmunoprecypitacji i drożdżowego systemu dwuhybrydowego.

 

Wybrane publikacje

  • Grądzka K., Kiełbowicz-Matuk A. (2020). Białka B-Box u roślin – heterogeniczność strukturalna i funkcjonalna. Postępy Biologii Komórki. Tom 47, nr 3: 225–246.
  • Parrotta L., Aloisia I., Suannoa C., Faleri C.,  Kiełbowicz-Matuk A., Bini L., Cai G., Del Duca S. (2019) A low molecular-weight cyclophilin localizes in different cell compartments of Pyrus communis pollen and is released in vitro under Ca2+ depletion. Plant Physiology and Biochemistry 144: 197-206.
  • Kiełbowicz-Matuk A., Czarnecka J., Banachowicz E., Rey P., Rorat T. (2017). Solanum tuberosum ZPR1 encodes a light-regulated nuclear DNA-binding protein adjusting the circadian expression of StBBX24 to light cycle. Plant, Cell & Environment 40(3): 424–440, DOI:0.1111/pce.12875.
  • Talar U., Kiełbowicz-Matuk A., Czarnecka J., Rorat T.(2017) Genome-wide survey of B-box proteins in potato (Solanum tuberosum) - identification, characterization and expression patterns during diurnal cycle, etiolation and deetiolation. Plos ONE, DOI 10.1371/journal.pone.0177471.

 

Projekty badawcze

Nr projektu:  2018/29/B/NZ9/01457
Tytuł projektu: Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego
Typ: OPUS15
Kierownik projektu: A. Kiełbowicz-Matuk
Okres realizacji:  1 marca 2019 - 28 lutego 2022
 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk