Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Wszystkie projekty Instytutu Genetyki Roślin PAN w bazie danych NCN

 

Projekty trwające i zakończone w ostatnich latach

Instytucja finansująca   Nr projektu Tytuł projektu Tytuł angielski Kierownik projektu (partnerzy) Data rozpoczęcia Data zakończenia
NCN Opus 24 2022/47/B/NZ9/00558 Zrozumienie zjawiska supresji ksylogenezy wywołanej u roślin przez patogen Plasmodiophora brassicae Towards understanding the suppression of host xylogenesis by the plant pathogen Plasmodiophora brassicae Malinowski Robert    
NCN Opus 24 2022/47/B/NZ9/01282 RNACTiON: microRNA i siRNA- mediatorzy w komunikacji pomiędzy pszenicą zwyczajną, a patogenicznymi i symbiotycznymi grzybami RNACTiON: microRNAs and siRNA- mediators in communication between common wheat and pathogenic and symbiotic fungi Błaszczyk Lidia    
NCN Opus 22 LAP 2021/43/I/NZ9/02519 Oparta na predykcji normalizacja ze względu na heterochronię rozwojową w równoległych badaniach molekularnych i fenomicznych roślin RNACTiON: microRNAs and siRNA- mediators in communication between common wheat and pathogenic and symbiotic fungi Paweł Krajewski 01-06-2023 31-05-2026
NCN Opus 23 2022/45/B/NZ9/01397 Molekularne podstawy odporności łubinu białego (Lupinus albus L.) na antraknozę Molecular mechanisms underlying resistance of white lupin (Lupinus albus L.) to anthracnose Michał Książkiewicz 27-01-2023 26-01-2027
NCN Opus 23 2022/45/B/NZ9/02135 NANO-HORMESIS: Reakcja roślin dziurawca na hormetyczną dawkę nanocząstek: W jaki sposób rośliny postrzegają nanocząstki metali i dostosowują odpowiedź ilościową do ich stężenia? NANO-HORMESIS: Nanoparticle-mediated Hormetic Dose Response in Hypericum
species: How do plants perceive engineered metal nanoparticles and translate
their concentration into a quantitative response?
Franklin Gregory 01-02-2023 31-01-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/00782 Kompleksowa analiza mechanizmów mrozoodporności w sekwencji procesów hartowania w chłodzie, rozhartowywania i ponownego hartowania, u traw pastewnych. Comprehensive analysis of frost tolerance mechanisms in the sequence of cold
acclimation, de-acclimation and re-acclimation processes in forage grasses.
Dawid Perlikowski 01-06-2022 31-05-2026
NCN Opus 22 2021/43/B/NZ9/02701 Specyficzność regulacji interakcji Fusarium-szparag przez metabolity i hormony gospodarza wytwarzane podczas infekcji Specificity of the regulation of Fusarium-asparagus interaction by host metabolites and hormones produced during infection process Łukasz Stępień 27-06-2022 26-06-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02576 MikroRNA - ważne czynniki koordynujące reakcję na suszę w liściu jęczmienia poprzez regulację współdziałania fitohormonów. MicroRNA – important coordinators of barley leaf response to drought via modulation of phytohormones crosstalk Krzysztof Mikołajczak 01-03-2022 28-02-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02226 Zróżnicowanie funkcjonalne duplikatów genu Flowering Locus T w kontroli indukcji kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w odpowiedzi na fotoperiod i wernalizację.   Michał Książkiewicz 01-03-2022 28-02-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02373 Dynamiczne zmiany fenologiczne w strukturach epidermy jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) w odpowiedzi na kombinację stresów biotycznego i abiotycznego.   Piotr Ogrodowicz 21-01-2022 20-01-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/04123 Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus
x giganteus).
  Joanna Cerazy-Waliszewska (konsorcjum: Przemysław Niedzielski UAM, Mirosław Mleczek UPP) 21-01-2022 20-01-2026
NCN Sonata 17 2021/43/D/NZ9/00293 Krótka historia o wielkiej roli małego RNA w procesie regulacji kwitnienia łubinu białego (Lupinus albus L.)   Sandra Rychel-Bielska (UP Wrocław), Michał Książkiewicz (IGR PAN) 07-07-2022 06-07-2025
NCN OPUS 20 2020/39/B/NZ9/02488 Charakterystyka rodziny lipokalin oraz ich funkcja w stabilizowaniu aparatu
fotosyntetycznego podczas stresu oksydacyjnego u Festuca glaucescens
  Izabela Pawłowicz 02-07-2021 01-07-2025
NCN Sonata 17 2021/43/D/ST4/00699 NanoBioCat: Opracowywanie opartych na biopolimerach i wspomaganych przyjaznymi dla białek cieczami jonowymi nanokonstruktów enzymatycznych o zwiększonej skuteczności dla biokatalizy tandemowej w warunkach wielu stresów   Dibyendu Mondal 27-06-2022 26-06-2025
NCN OPUS 19 2020/37/B/NZ6/02334 Odpowiedź immunologiczna po iniekcyjno-doustnej koimmunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB.   Tomasz Pniewski (konsorcjum z Narodowym Instytutem Leków oraz Instytutem Parazytologii PAN) 22-02-2021 21-02-2025
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02405 Molekularna i funkcjonalna charakterystyka mechanizmów odporności roślin rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana L.) na kiłę kapusty.   William Truman 02-02-2022 01-02-2025
NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ6/04002 Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem   Małgorzata Kęsik (IChP), Tomasz Pniewski (IGR PAN) 10-09-2020 09-09-2024
NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ8/04283 Architektura genetyczna nasion: ewolucyjne podejście do identyfikacji molekularnych podstaw zmienności fenotypowej u roślin strączkowych (łubinu białego i fasoli zwyczajnej)   Susek Karolina 20-07-2020 19-07-2024
NCN OPUS 15 2018/29/B/NZ9/01457 Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego   Kiełbowicz-Matuk Agnieszka 01-03-2019 29-02-2024
NCN OPUS 17 2019/33/B/NZ9/00751 Waskularna koordynacja długodystansowa u roślin porażonych przez Plasmodiophora brassicae   Malinowski Robert 05-02-2020 04-02-2024
NCN POLS, Programy Norweskie 2020/37/K/NZ7/02387 Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych
formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii
chronicznego zapalenia wątroby typu B.
  Benita Ortega Berlanga 15-09-2021 14-09-2023
NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ9/00208 Melatonina jako nadrzędny czynnik w kształtowaniu architektury korzenia i adaptacji do suszy przez regulację współdziałania fitohormonów u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)   Kuczyńska Anetta 27-07-2020 26-07-2023
NCN PRELUDIUM 15 2018/29/N/NZ9/00854 Wpływ zmian w profilu ekspresji genów kodujących białka CesA, PAL i WAK podczas stresu chłodu na skład i strukturę ściany komórkowej Miscanthus sinensis   Sobańska Karolina 02-01-2019 01-01-2023
NCN OPUS 13 2017/25/B/NZ9/01210 Role enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy, oraz metabolitów odpowiedzialnych za odpowiedź obronną roślin   Stępień Łukasz 09-02-2018 08-12-2022
NCN OPUS 13 2017/25/B/NZ9/00720 HyperAgro: Interakcja Hypericum- Agrobacterium jako model pozwalający zrozumieć zjawisko obrony związanej z patogenezą u roślin opornych na transformację   Gregory Franklin 07-02-2018 06-12-2022
NCN PRELUDIUM 17 2019/33/N/NZ9/01048 Zastosowanie techniki edycji genomu CRISPR/Cas9 w celu charakterystyki genów odporności na kiłę kapusty u Arabidopsis thaliana   Ochoa Cabezas Juan Camilo 16-03-2020 15-11-2022
NCN OPUS 12 2016/23/B/NZ9/03548 Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)   Kuczyńska Anetta 06-09-2017 05-09-2022
NCN OPUS 12 2016/23/B/NZ9/02677 Hyperisyn: Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznych uwarunkowań szlaku biosyntezy hiperycyny   Gregory Franklin 03-07-2017 02-07-2022
NCN HARMONIA 7 2015/18/M/NZ2/00422 Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji   Susek Karolina 13-05-2016 12-05-2022
NCN HARMONIA 8 2016/22/M/NZ9/00251 Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/ denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin   Krajewski Paweł 17-04-2017 17-04-2022
NCN OPUS 14 2017/27/B/NZ9/01591 Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny   Błaszczyk Lidia 29-06-2018 28-03-2022
NCN SONATA 12 2016/23/D/NZ9/00042 Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)   Ogrodowicz Piotr 10-08-2017 09-02-2022
NCN SONATA 12 2016/23/D/NZ9/00043 Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie   Mikołajczak Krzysztof 10-08-2017 09-02-2022
NCN OPUS 12 2016/23/B/NZ9/02175 Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i suszy u rzepaku (Brassica napus L.)   Babula-Skowrońska Danuta 26-07-2017 25-12-2021
NCN MINIATURA 4 2020/04/X/NZ9/02217 Identyfikacja wysokocząsteczkowych (HMW-GS) i niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych   Sławomir Franaszek 11-12-2020 10-12-2021
NCN OPUS 10 2015/19/B/NZ3/01489 Zrozumienie roli zależnych od chityny odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae   Truman William 20-06-2016 19-06-2021
NCN MINIATURA 3 2019/03/X/NZ1/02009 Badania pilotażowe nowego mechanizmu regulacji niskiej zawartości alkaloidów w nasionach łubinu wąskolistnego, poprzez powiązanie poziomu ekspresji genów szlaku biosyntezy alkaloidów z akumulacją tych związków w poszczególnych organach rośliny   Kroc Magdalena 21-12-2019 09-06-2021
NCN MINIATURA 3 2019/03/X/NZ9/00064 Ocena wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem   Cerazy-Waliszewska Joanna 07-11-2019 11/6/2020
NCN OPUS 10 2015/19/B/NZ9/03083 Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma   Błaszczyk Lidia 23-06-2016 6/22/2020
NCN SONATA BIS; edycja 5 2015/18/E/NZ2/00694 PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej (Salix purpurea)   Jorge Almiro Barceló Caldeira Pinto Paiva 12-05-2016 2020-05-11
NCN OPUS; edycja 9 2015/17/B/NZ9/03577 Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum   Łukasz Stępień 18-01-2016 2019-07-17

Nr projektu: NCN POLS 2020/37/K/NZ7/02387
Tytuł projektu: Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii chronicznego zapalenia wątroby typu B
Kierownik projektu: Benita Ortega Berlanga
Okres realizacji: 15 września 2021 - 14 września 2023

Nr projektu: PRELUDIUM17 2019/33/N/NZ9/01048
Tytuł projektu: Zastosowanie techniki edycji genomu CRISPR/Cas9 w celu charakterystyki genów odporności na kiłę kapusty u Arabidopsis thaliana
Kierownik projektu: Juan Camilo Ochoa Cabezas
Okres realizacji: 16 marca 2020 - 15 marca 2022

Nr projektu: OPUS19 2020/37/B/NZ6/02334
Tytuł projektu: Odpowiedź immunologiczna po iniekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB;
Kierownik projektu: Tomasz Pniewski
Okres realizacji: 22 lutego 2021 - 21 lutego 2025
Konsorcjum z Narodowym Instytutem Leków oraz Instytutem Parazytologii PAN

Nr projektu: OPUS18 2019/35/B/NZ9/00208
Tytuł projektu: Melatonina jako nadrzędny czynnik w kształtowaniu architektury korzenia i adaptacji do suszy przez regulację współdziałania fitohormonów u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: Anetta Kuczyńska
Okres realizacji: 27 lipca 2020 - 26 lipca 2023

Nr projektu: OPUS18 2019/35/B/NZ8/04283
Tytuł projektu: Architektura genetyczna nasion: ewolucyjne podejście do identyfikacji molekularnych podstaw zmienności fenotypowej u roślin strączkowych (łubinu białego i fasoli zwyczajnej)
Kierownik projektu: Karolina Susek
Okres realizacji: 20 lipca 2020 - 19 lipca 2024

Nr projektu: OPUS18 2019/35/B/NZ6/04002
Tytuł projektu: Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem
Kierownik pakietu realizowanego w IGR PAN: Tomasz Pniewski
Okres realizacji: 10 września 2020 - 9 września 2024
Konsorcjum z Narodowym Instytutem Leków (Lider) oraz Instytutem Parazytologii PAN

Nr projektu: OPUS17 2019/33/B/NZ9/00751
Tytuł projektu: Waskularna koordynacja długodystansowa u roślin porażonych przez Plasmodiophora brassicae
Kierownik projektu: Robert Malinowski
Okres realizacji: 5 lutego 2020 - 4 lutego 2023

Nr projektu: MINIATURA3 2019/03/X/NZ1/02009
Tytuł projektu: Badania pilotażowe nowego mechanizmu regulacji niskiej zawartości alkaloidów w nasionach łubinu wąskolistnego, poprzez powiązanie poziomu ekspresji genów szlaku biosyntezy alkaloidów z akumulacją tych związków w poszczególnych organach rośliny
Kierownik projektu: Magdalena Kroc
Okres realizacji: 21 grudnia 2019 - 20 kwietnia 2021

Nr projektu: MINIATURA3 2019/03/X/NZ9/00064
Tytuł projektu: Ocena wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem
Kierownik projektu: Joanna Cerazy-Waliszewska
Okres realizacji: 7 listopada 2019 - 6 marca 2021

Nr projektu: MINIATURA4 2020/04/X/NZ9/02217
Tytuł projektu: Identyfikacja wysokocząsteczkowych (HMW-GS) i niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych (LMW-GS) oraz wstępna ocena jakościowa ziarna pszenjęczmienia (Tritordeum)
Kierownik projektu: Sławomir Franaszek
Okres realizacji: 11 grudnia 2020 - 10 grudnia 2021

Nr projektu: OPUS15 2018/29/B/NZ9/01457
Tytuł projektu: Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego
Kierownik projektu: Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Okres realizacji: 1 marca 2019 - 28 lutego 2022

Nr projektu: PRELUDIUM15 2018/29/N/NZ9/00854
Tytuł projektu: Wpływ zmian w profilu ekspresji genów kodujących białka CesA, PAL i WAK podczas stresu chłodu na skład i strukturę ściany komórkowej Miscanthus sinensis
Kierownik projektu: Karolina Sobańska
Okres realizacji: 2 stycznia 2019 - 1 stycznia 2021

Nr projektu: OPUS14 2017/27/B/NZ9/01591
Tytuł projektu: Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny
Kierownik projektu: Lidia Błaszczyk
Okres realizacji: 29 czerwca 2018 - 28 czerwca 2021

Nr projektu: PRELUDIUM13 2017/25/N/NZ9/02525
Tytuł projektu: Zmienność potencjału biosyntezy depsipeptydów pod wpływem czynników regulacyjnych wśród przedstawicieli fito- i entomopatogenów u Hypocreales
Kierownik projektu: Monika Urbaniak
Okres realizacji: 21 lutego 2018 - 20 lutego 2021

Nr projektu: OPUS13 2017/25/B/NZ9/01210
Tytuł projektu: Role enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy, oraz metabolitów odpowiedzialnych za odpowiedź obronną roślin
Kierownik projektu: Łukasz Stępień
Okres realizacji: 9 lutego 2018 - 8 lutego 2022

Nr projektu: OPUS13 2017/25/B/NZ9/00720
Tytuł projektu: HyperAgro: Interakcja Hypericum- Agrobacterium jako model pozwalający zrozumieć zjawisko obrony związanej z patogenezą u roślin opornych na transformację
Kierownik projektu: Franklin Gregory
Okres realizacji: 7 lutego 2018 - 6 lutego 2022

Nr projektu: OPUS12 2016/23/B/NZ9/03548
Tytuł projektu: Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: Anetta Kuczyńska
Okres realizacji: 6 września 2017 - 5 września 2021

Nr projektu: SONATA12 2016/23/D/NZ9/00043
Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie
Kierownik projektu: Krzysztof Mikołajczak
Okres realizacji: 10 sierpnia 2017 - 9 sierpnia 2020

Nr projektu: SONATA12 2016/23/D/NZ9/00042
Tytuł projektu: Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: Piotr Ogrodowicz
Okres realizacji: 10 sierpnia 2017 - 9 sierpnia 2021

Nr projektu: OPUS12 2016/23/B/NZ9/02175
Tytuł projektu: Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i suszy u rzepaku (Brassica napus L.)
Kierownik projektu: Danuta Babula-Skowrońska
Okres realizacji: 26 lipca 2017 - 25 lipca 2021

Nr projektu: OPUS12 2016/23/B/NZ9/02677
Tytuł projektu: Hyperisyn: Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznych uwarunkowań szlaku biosyntezy hiperycyny
Kierownik projektu: Franklin Gregory
Okres realizacji: 3 lipca 2017 - 2 lipca 2021

Nr projektu: OPUS12 2016/23/B/NZ9/00820
Tytuł projektu: Wgląd w molekularne mechanizmy tolerancji deficytu wody i regeneracji po jego ustąpieniu u wybranych gatunków i mieszańców traw pastewnych kompleksu Lolium-Festuca
Kierownik projektu: Arkadiusz Kosmala
Okres realizacji: 3 lipca 2017 - 2 lipca 2021

Nr projektu: HARMONIA8 2016/22/M/NZ9/00251
Tytuł projektu: Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/ denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin
Kierownik projektu: Paweł Krajewski
Okres realizacji: 17 kwietnia 2017 - 16 kwietnia 2021

Nr projektu: OPUS11 2016/21/B/NZ9/01875
Tytuł projektu: Geneza i rozpowszechnianie zdolności do biosyntezy oraz metabolizmu makrolaktonów wśród grzybów wyższych
Kierownik projektu: Grzegorz Koczyk
Okres realizacji: 7 marca 2017 -  6 marca 2022

Nr projektu: SONATA11 2016/21/D/NZ8/01300
Tytuł projektu: Dynamika zmian genomu w ewolucji i utrzymaniu zdolności symbiotycznego wiązania azotu, w świetle starych ewolucyjnie linii roślin strączkowych
Kierownik projektu: Katarzyna Czyż (Wyrwa)
Okres realizacji: 3 marca 2017 -  2 marca 2022

Nr projektu: OPUS11 2016/21/B/ NZ9/01980
Tytuł projektu: HyperNano: Badanie zmian metabolizmu wtórnego u Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia i technologii "omics"
Kierownik projektu: Franklin Gregory
Okres realizacji: 12 stycznia 2017 - 11 grudnia 2020

Nr projektu: OPUS11 2016/21/B/NZ9/02020
Tytuł projektu: Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody
Kierownik projektu: Robert Malinowski
Okres realizacji: 12 stycznia 2017 - 11 lipca 2021

Nr projektu: OPUS10 2015/19/B/NZ3/01489
Tytuł projektu: Zrozumienie roli zależnych od chityny odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae
Kierownik projektu: William Truman
Okres realizacji: 20 czerwca 2016 - 19 czerwca 2020

Nr projektu: HARMONIA7 2015/18/M/NZ2/00422
Tytuł projektu: Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji
Kierownik projektu: Karolina  Susek
Okres realizacji: 13 maja 2016 - 12 maja 2021

Nr projektu: HARMONIA8 2016/22/M/NZ9/0051
Tytuł projektu: Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/ denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin
Kierownik projektu: Paweł Krajewski
Okres realizacji: 17 kwietnia 2017 - 16 kwietnia 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk