Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Fizjologii Roślin

Kierownik
prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala
 
Skład
dr hab. Izabela Pawłowicz
dr hab. Danuta Babula-Skowrońska
dr Joanna Majka
dr Dawid Perlikowski

mgr inż. Włodzimierz Zwierzykowski
mgr Natalia Żyła (doktorantka)
mgr inż. Adrianna S. Czapiewska (doktorantka)
mgr Julia K. Górna (doktorantka)
 
Główne kierunki badań Zakładu są związane z poznaniem molekularnych podstaw tolerancji stresów abiotycznych u traw pastewnych kompleksu Lolium-Festuca. L. multiflorum Lam. (życica wielokwiatowa) i L. perenne L. (życica trwała) to gatunki traw o wysokiej jakości paszowej, lecz stosunkowo niskiej tolerancji stresów abiotycznych i biotycznych. Z kolei F. pratensis Huds. (kostrzewa łąkowa) i F. arundinacea Schreb. (kostrzewa trzcinowa) charakteryzują się wysokim stopniem zimotrwałości, tolerancji mrozu, suszy i wysokiego zasolenia, a także stosunkowo wysokim potencjałem odporności na choroby, np. porażenie Microdochium nivale (pleśń śniegowa). Ze względu na duży potencjał tolerancji stresów, gatunki Festuca oraz ich formy amfiploidalne i introgresywne z gatunkami Lolium są unikalnym materiałem roślinnym do prowadzenia badań nad mechanizmami tolerancji stresów środowiskowych u traw. Stanowią one także interesujący materiał do badań cytogenetycznych związanych m.in. z organizacją i ewolucją chromosomów roślinnych.
Równoległy kierunek badań Zakładu koncentruje się na badaniu komórkowej sieci interakcji genów związanej bezpośrednio z indukcją aktywności fosfataz białkowych ABI1 u rzepaku ozimego (Brassica napus var. oleifera) w warunkach stresów środowiskowych. Fosfataza białkowa ABI1 (należąca do grupy A fosfataz PP2C), jako element modułu fosforylacji/defosforylacji, może wywierać bezpośredni lub pośredni wpływ na kontrolę ekspresji wielu genów i kodowanych przez nie białek związanych ze szlakami odpowiedzi komórkowej na stresy. Stanowi  kluczowy element sygnalizacji ABA  i zaangażowana jest w procesy adaptacyjne roślin do stresu suszy oraz innych stresów dehydratacyjnych, w tym także do stresu solnego.

 

 

Profil badawczy

 

Metody

 

Wybrane publikacje

 

Projekty badawcze

Nr projektu: MR- 17
Tytuł projektu: Mechanizmy odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe u form introgresywnych życicy wielokwiatowej i życicy trwałej z genami kostrzewy łąkowej lub kostrzewy trzcinowej
Typ: MRiRW Postęp Biologiczny
Kierownik projektu: A. Kosmala
Okres realizacji: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2026
 
Nr projektu:  2020/39/B/NZ9/02488
Tytuł projektu: Charakterystyka rodziny lipokalin oraz ich funkcja w stabilizowaniu aparatu fotosyntetycznego podczas stresu oksydacyjnego u Festuca glaucescens
Typ: OPUS

Kierownik projektu: I. Pawłowicz
Okres realizacji:  2 lipca 2021 - 1 lipca 2025
 
Nr projektu:  2021/41/B/NZ9/00782
Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów mrozoodporności w sekwencji procesów hartowania w chłodzie, rozhartowywania i ponownego hartowania, u traw pastewnych
Typ: OPUS

Kierownik projektu: D. Perlikowski
Okres realizacji:  1 czerwiec 2022 – 31 maj 2026
 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk