Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Interakcji Roślina-Patogen

Kierownik
prof. dr hab. Łukasz Stępień
 
Skład

dr Monika Urbaniak
mgr Elsie Ayamoh Enow (doktorantka)
Maria Kwiatkowska (techniczka)

 

Zainteresowania naukowe Zakładu od kilku lat koncentrują się wokół grzybów patogenicznych w stosunku do roślin uprawnych. Najczęściej są to toksynotwórcze gatunki z rodzaju Fusarium izolowane corocznie z takich gatunków roślin jak pszenica, kukurydza, czosnek, czy szparag. Głównym celem badań jest analiza genetycznych podstaw biosyntezy poszczególnych mykotoksyn przez różne gatunki patogenów, a także poznanie elementów wpływających na regulację aktywności tych szlaków metabolicznych. Ponadto dzięki analizom sekwencji DNA rozwijane są możliwości rekonstrukcji filogenetycznych opartych o geny metabolizmu wtórnego. Jednocześnie badany jest wpływ biotycznych i abiotycznych czynników stresowych na metabolizm grzyba. Kolejny wątek zmierza do poznania roli mykotoksyn i enzymów litycznych oraz molekularnych mechanizmów komunikacji roślina-patogen w procesie infekcji organizmu gospodarza. Równolegle prowadzone są badania nad zdolnościami grzybów entomopatogenicznych do biotransformacji związków bioaktywnych oraz ich potencjalnym wykorzystaniem w biotechnologii.

 

Profil badawczy

 

Metody

Obecnie prowadzone prace badawcze

Wybrane publikacje

 

Projekty badawcze

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk