Nagrody i wyróżnienia

2018
 • Uchwałą nr 1/2018 z 11 września 2018 r. Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyznało Medal im. Michała Oczapowskiego prof. dr hab. Wojciechowi Święcickiemu za wybitny wkład w rozwój genetyki roślin.
 • Nagrody im. Stefana Barbackiego I stopnia dla mgr Joanny Majki oraz mgr Macieja Majki
 • Dnia 19 października 2018 r. Zakład Biotechnologii IGR PAN otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP w kategorii „Instytut przyszłości” za realizację projektu „Ulepszona szczepionka pochodzenia roślinnego przeciwko WZW B”.
 • Dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”, przyznanej przez Centrum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, za dotychczasowy dorobek badawczy w dziedzinie biotechnologii.
 • Uchwałą nr 5/2018 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku, pracownicy naukowi Zespołu Genomiki Instytutu Genetyki Roślin PAN: prof. dr hab. Barbara Naganowska, dr Michał Książkiewicz, dr Sandra Rychel i dr Katarzyna Czyż zostali uhonorowani Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac pt. „Konstrukcja konsensusowych map genetycznych łubinu wąskolistnego i białego, określenie w genomach tych gatunków regionów konserwatywnych w obrębie roślin strączkowych oraz identyfikacja genów warunkujących cechę wczesności kwitnienia”.
 • mgr Maciej Majka decyzją z 29 maja 2018 r. Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, otrzymał stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
2017
 • Uchwałą nr 8/2017 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Zespół Naukowy w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka i dr Joanna Kaczmarek z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, dr hab. Idalia Kasprzyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Magdalena Sadyś z Rothamsted Research, mgr. Andrzej Brachaczek z INNVIGO Sp. z o.o. został uhonorowany Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac nt. „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”.
  https://instytucja.pan.pl/index.php/aktwydz2/4647-nagrody-i-wyroznienia-wydzialu-ii-nauk-biologicznych-i-rolniczych-pan-w-roku-2017
2016
2015

2014

 • Dr Karolina Susek, adiunkt w Zakładzie Genomiki, Zespole Struktury i  Funkcji Genów, znalazła się w gronie wybitnych młodych naukowców wyróżnionych przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/35-mln-zl-na-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

 • Dr Michał Książkiewicz otrzymał nagrodę I stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za osiągniecia z zakresu genomiki porównawczej roślin strączkowych.

 • Dr Monika Langner otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za cykl prac: Badania nad wykorzystaniem podjednostek białek zapasowych w kształtowaniu wartości wypiekowej zbóż.

2013

 • Dr Michał Kwiatek otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za cykl prac: Badania nad poszerzeniem zmienności genetycznej zbóż poprzez introgrsję chromatyny dzikich gatunków plemienia Triticeae.

 • Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną opublikowaną w latach 2011-2012 przyznane w 2013 roku przez Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin dla Zespołu w składzie: dr Arkadiusz Kosmala, mgr Dawid Perlikowski, dr Izabela Pawłowicz oraz prof. dr hab. Marcin Rapacz (UR w Krakowie). Za pracę: Kosmala A., Perlikowski D., Pawłowicz I., Rapacz M. (2012). Changes in the chloroplast proteome following water deficit and subsequent watering in a high and a low drought tolerant genotype of Festuca arundinacea. Journal of Experimental Botany 63: 6161-6172. [IF2012=5,242; MNiSW=45 pkt].

 • Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla zespołu w składzie: dr Arkadiusz Kosmala, dr Izabela Pawłowicz, prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz prof. dr hab. Marcin Rapacz z Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za "Badania nad molekularnymi mechanizmami tolerancji stresów abiotycznych u traw kompleksu Lolium-Festuca".

2012

 • Dr Lidia Błaszczyk otrzymała nagrodę II stopnia w konkursie Krajowej Nagrody z zakresu genetyki roślin im. Stefana Barbackiego za cykl prac: Badania nad odpornością zbóż na patogeny grzybowe.
 • Zespół w składzie: dr hab. Małgorzata Jędryczka prof. IGR PAN, dr Joanna Kaczmarek i dr Adam Dawidziuk otrzymał wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za: "Opracowanie i wdrożenie systemu wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych - System Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC)".
 • Zespół w składzie: prof. dr hab. Jan Sadowski, dr Danuta Babula-Skowrońska, dr Małgorzata Kaczmarek otrzymał wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za wydanie w 2011 r. książki pt. "Genetics, Genomics and Breeding of Vegetable Brassicas" Science Publ., CRC Press, Enfield, ISBN 978-1-57808-706-8.

2011

 • Dr Joanna Kaczmarek została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską pt.: :"Rozwój stadium generatywnego grzybów Leptosphaeria maculans ([Desm.] Ces. et de Not.) i L. biglobosa (Shoemaker i Brun 2001) oraz ochrona rzepaku przed tymi patogenami", wykonaną w 2010 roku pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Jędryczki, prof. IGR PAN.