Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Genomiki

Zakład Genomiki

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Barbara Naganowska

tel. (+48) 61 65 50 231
e-mail: bnag@igr.poznan.pl

Zakład Genomiki obejmuje trzy zespoły, prowadzące analizy organizacji genomów roślin bobowatych i zbóż. Prace badawcze prowadzone przez Zespół Struktury i Funkcji Genów obejmują: analizy porównawcze genomów łubinów na poziomie sekwencji DNA i chromosomów, w celu rekonstrukcji przemian ewolucyjnych i filogenezy rodzaju Lupinus; porównawcze analizy bioinformatyczne dotyczące syntenii genomów łubinu wąskolistnego i innych gatunków z rodziny Fabaceae; konstruowanie i wzbogacanie map genetycznych oraz analizy genów i regionów genomu łubinów uprawnych związanych z cechami o znaczeniu użytkowym. Prowadzone jest też badanie genetycznego podłoża procesu indukcji kwitnienia oraz profilowanie ekspresji genów związanych z odpornością roślin na patogeny. Ponadto generowane są markery molekularne sprzężone z cechami o wartości rolniczej, przeznaczone do wykorzystania w programach hodowlanych łubinów. Obszarami zainteresowań Zespołu Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych są: charakterystyka fenotypowa i molekularna zasobów genowych gatunków z rodzajów Lathyrus, Lupinus i Pisum, genetyczne podłoże wybranych cech użytkowych łubinów i grochu, analiza cech fizjologicznych w aspekcie interakcji genotyp-środowisko u łubinu wąskolistnego i grochu siewnego, a także charakterystyka transkryptomu w powiązaniu z cechami rolniczymi u rodzaju Lupinus. Celem badań jest określenie zależności poziomu i jakości plonu nasion od procesów fizjologicznych oraz możliwości ulepszania odmian pod kątem odporności na porażenie patogenami w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Zespół Genomiki Zbóż zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia mieszańców międzyrodzajowych i międzygatunkowych, jak również form substytucyjnych, substytucyjno-translokacyjnych i introgresywnych, głównie pszenicy (Triticum aestivum L.), pszenżyta (X Triticosecale Witt.) i żyta (Secale cereale L.) oraz kozieńców (Aegilops sp.). Badania dotyczą organizacji genomów, mechanizmów indukcji translokacji chromosomowych i koniugacji chromosomów w mejozie. Ponadto prowadzone są prace w celu poszerzania bioróżnorodności gatunków oraz wprowadzania nowych genów istotnych dla doskonalenia wartości użytkowej i tolerancji na choroby wywołane przez grzyby patogeniczne.
 
Zespół Struktury i Funkcji Genów
Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Barbara Naganowska
 
Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych
Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Wojciech Święcicki
 
Zespół Genomiki Zbóż
Kierownik Zespołu: prof. dr hab. Halina Wiśniewska