Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Laboratorium Multiomiki

Kierownik       
dr Katarzyna Juszczyk
 

Laboratorium zostało utworzone w celu prowadzenia prac analitycznych nad niskocząsteczkowymi i białkowymi komponentami organizmów roślin. Współpracuje ono z różnymi Zakładami Instytutu jak również z innymi krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi. Na wyposażeniu Laboratorium są chromatograf gazowy, instrumenty do wysoko- oraz ultrasprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometry mas. Dzięki możliwości połączenia standardowych i nanoprzepływowych chromatografów cieczowych z wysokorozdzielczym spektrometrem mas OrbiTrap prowadzone są niecelowane i celowane analizy metabolomiczne i proteomiczne.

Laboratorium Multiomiki oferuje szeroki zakres analiz :

 • Oznaczanie jakościowe i ilościowe alkaloidów w łubinach – GC-FID
 • Metabolomika: analiza metabolitów pierwotnych (aminokwasy, nukleotydy, cukry, lipidy) i wtórnych (fenole i polifenole, fenylopropanoidy, flawonoidy, terpeny i terpenoidy, alkaloidy) u roślin
  • Analiza metabolitów o aktywności biologicznej roślin uprawnych i leczniczych
  • Analiza metabolitów grzybów (m.in. mykotoksyn)
 • Lipidomika: rozdzielanie i identyfikacja lipidów i związków pochodnych
 • Proteomika: rozdzielanie i identyfikacja białek i peptydów
 • Analiza spektrometryczna (wartość m/z i widmo fragmentacyjne) pojedynczych związków lub frakcji z zastosowaniem źródła nanoESI z wbudowanym autosamplerem

Laboratorium dysponuje następującym wyposażeniem:

 • Wysokorozdzielczy spektrometr masowy OrbiTrap (QExactive, Thermo) wyposażony w źródła jonów HESI-II i nanoESI
 • Nanoprzepływowy chromatograf cieczowy (RSLC nano Ultimate 3000, Dionex, Thermo)
 • Ultrawysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem PDA (UPLC-PDA, ACQUITY, Waters)
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC 1100, Agilent) z pułapką jonową (IT-MS, Esquire 3000, Bruker)
 • Źródło jonów nanoESI z wbudowanym autosamplerem i kolektorem frakcji (TriVersa NanoMate, Advion)
 • Chromatograf gazowy z detektorem FID (GC-2014 Shimadzu)

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk