Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Wszystkie projekty Instytutu Genetyki Roślin PAN w bazie danych NCN

 

Projekty trwające i zakończone w ostatnich latach (z odnośnikiem do bazy danych NCN, stan 20.09.2023 r.)

Instytucja finansująca Typ Nr projektu Tytuł projektu Tytuł angielski Kierownik projektu (partnerzy) Kwota dofinansowania Data rozpoczęcia Data zakończenia
NCN Opus 24 2022/47/B/NZ9/00558 Zrozumienie zjawiska supresji ksylogenezy wywołanej u roślin przez patogen Plasmodiophora brassicae Towards understanding the suppression of host xylogenesis by the plant pathogen Plasmodiophora brassicae Robert Malinowski 2 425 973 09-06-2023 08-06-2027
NCN Opus 24 2022/47/B/NZ9/01282 RNACTiON: microRNA i siRNA- mediatorzy w komunikacji pomiędzy pszenicą zwyczajną, a patogenicznymi i symbiotycznymi grzybami RNACTiON: microRNAs and siRNA- mediators in communication between common wheat and pathogenic and symbiotic fungi Lidia Błaszczyk 2 145 800 27-06-2023 26-06-2027
NCN Opus 22 LAP 2021/43/I/NZ9/02519 Oparta na predykcji normalizacja ze względu na heterochronię rozwojową w równoległych badaniach molekularnych i fenomicznych roślin Prediction-based normalization for developmental heterochrony in parallel
molecular-level and phenomic studies in plants
Paweł Krajewski 840 140 zł 01-06-2023 31-05-2026
NCN Opus 23 2022/45/B/NZ9/01397 Molekularne podstawy odporności łubinu białego (Lupinus albus L.) na antraknozę Molecular mechanisms underlying resistance of white lupin (Lupinus albus L.) to anthracnose Michał Książkiewicz 2 834 184 27-01-2023 26-01-2027
NCN Opus 23 2022/45/B/NZ9/02135 NANO-HORMESIS: Reakcja roślin dziurawca na hormetyczną dawkę nanocząstek: W jaki sposób rośliny postrzegają nanocząstki metali i dostosowują odpowiedź ilościową do ich stężenia? NANO-HORMESIS: Nanoparticle-mediated Hormetic Dose Response in Hypericum
species: How do plants perceive engineered metal nanoparticles and translate
their concentration into a quantitative response?
Franklin Gregory 3 643 513 01-02-2023 31-01-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/00782 Kompleksowa analiza mechanizmów mrozoodporności w sekwencji procesów hartowania w chłodzie, rozhartowywania i ponownego hartowania, u traw pastewnych. Comprehensive analysis of frost tolerance mechanisms in the sequence of cold
acclimation, de-acclimation and re-acclimation processes in forage grasses.
Dawid Perlikowski 2 076 780 01-06-2022 31-05-2026
NCN Opus 22 2021/43/B/NZ9/02701 Specyficzność regulacji interakcji Fusarium-szparag przez metabolity i hormony gospodarza wytwarzane podczas infekcji Specificity of the regulation of Fusarium-asparagus interaction by host metabolites and hormones produced during infection process Łukasz Stępień 1 875 750 27-06-2022 26-06-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02576 MikroRNA - ważne czynniki koordynujące reakcję na suszę w liściu jęczmienia poprzez regulację współdziałania fitohormonów. MicroRNA – important coordinators of barley leaf response to drought via modulation of phytohormones crosstalk Krzysztof Mikołajczak 2 141 254 01-03-2022 28-02-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02226 Zróżnicowanie funkcjonalne duplikatów genu Flowering Locus T w kontroli indukcji kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w odpowiedzi na fotoperiod i wernalizację. Functional divergence of Flowering Locus T gene duplicates in photoperiod and vernalization control of flowering induction in yellow lupin (Lupinus luteus L.) Michał Książkiewicz 2 733 512 01-03-2022 28-02-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02373 Dynamiczne zmiany fenologiczne w strukturach epidermy jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) w odpowiedzi na kombinację stresów biotycznego i abiotycznego. Dynamic phenological changes in epidermal structures of spring barley (Hordeum vulgare L.) in response to combination of biotic and abiotic stresses Piotr Ogrodowicz 1 897 107 21-01-2022 20-01-2026
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/04123 Molekularne i fizjologiczne mechanizmy sezonowego transportu i fitoekstrakcji różnych form arsenu u traw wieloletnich na przykładzie miskanta olbrzymiego (Miscanthus
x giganteus).
Molecular and physiological mechanisms of seasonal transport and
phytoextraction of different forms of arsenic in perennial grasses in the example
of giant miscanthus (Miscanthus x giganteus)
Joanna Cerazy-Waliszewska (konsorcjum: Przemysław Niedzielski UAM, Mirosław Mleczek UPP) 2 880 698 21-01-2022 20-01-2026
NCN Sonata 17 2021/43/D/NZ9/00293 Krótka historia o wielkiej roli małego RNA w procesie regulacji kwitnienia łubinu białego (Lupinus albus L.) A short story about the great role of small RNA in the process of regulating the flowering of white lupine (Lupinus albus L.) Sandra Rychel-Bielska (UP Wrocław), Michał Książkiewicz (IGR PAN) 2 785 829
07-07-2022 06-07-2025
NCN OPUS 20 2020/39/B/NZ9/02488 Charakterystyka rodziny lipokalin oraz ich funkcja w stabilizowaniu aparatu
fotosyntetycznego podczas stresu oksydacyjnego u Festuca glaucescens
Profiling of lipocalin family and determination of their role in photosynthetic
protection against oxidative damage in Festuca glaucescens
Izabela Pawłowicz 1 615 994 02-07-2021 01-07-2025
NCN Sonata 17 2021/43/D/ST4/00699 NanoBioCat: Opracowywanie opartych na biopolimerach i wspomaganych przyjaznymi dla białek cieczami jonowymi nanokonstruktów enzymatycznych o zwiększonej skuteczności dla biokatalizy tandemowej w warunkach wielu stresów NanoBioCat: Developing biopolymer-based and protein friendly ionic liquids
assisted enzyme nano-constructs with improved efficacy for tandem biocatalysis
under multiple stresses
Dibyendu Mondal 1 574 614 27-06-2022 26-06-2025
NCN OPUS 19 2020/37/B/NZ6/02334 Odpowiedź immunologiczna po iniekcyjno-doustnej koimmunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB. Immune response induced by injection-oral co-immunisation with plantderived
HBV antigens polarising the response to Th1 or Th2 type in the
context of potential therapy for chronic hepatitis B
Tomasz Pniewski (konsorcjum z Narodowym Instytutem Leków oraz Instytutem Parazytologii PAN) 1 738 200 22-02-2021 21-02-2025
NCN Opus 21 2021/41/B/NZ9/02405 Molekularna i funkcjonalna charakterystyka mechanizmów odporności roślin rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana L.) na kiłę kapusty. Molecular and functional characterisation of clubroot disease resistance
mechanisms in Arabidopsis
William Truman 1 642 374 02-02-2022 01-02-2025
NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ6/04002 Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem The influence of host sex on the immune response and protection after oral immunization with Fasciola hepatica cysteine protease and infection with this parasite Małgorzata Kęsik-Brodacka (IChP), Tomasz Pniewski (IGR PAN) 1 999 800 10-09-2020 09-09-2024
NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ8/04283 Architektura genetyczna nasion: ewolucyjne podejście do identyfikacji molekularnych podstaw zmienności fenotypowej u roślin strączkowych (łubinu białego i fasoli zwyczajnej) Genetic architecture of plant seeds: an evolutionary approach to identify the
molecular basis of phenotypic variation in legumes (white lupin and common
bean)
Karolina Susek 1 988 520 20-07-2020 19-07-2024
NCN OPUS 15 2018/29/B/NZ9/01457 Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego Function of StBBX20 nuclear protein in the regulation of flowering time and
tuberization in cultivated potato
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk 1 096 240 01-03-2019 29-02-2024
NCN OPUS 17 2019/33/B/NZ9/00751 Waskularna koordynacja długodystansowa u roślin porażonych przez Plasmodiophora brassicae Long Distance Vascular Coordination in Plants Infected by Plasmodiophora
brassicae
Robert Malinowski 1 978 760 05-02-2020 04-02-2024
NCN POLS, Programy Norweskie 2020/37/K/NZ7/02387 Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych
formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii
chronicznego zapalenia wątroby typu B.
Immunogenicity of plant-produced chimeric Virus-Like Particles formed by HBcAg
displaying HBsAg epitopes for potential therapy of chronic hepatitis B.
Benita Ortega Berlanga 877 125 15-09-2021 14-09-2023
NCN OPUS 18 2019/35/B/NZ9/00208 Melatonina jako nadrzędny czynnik w kształtowaniu architektury korzenia i adaptacji do suszy przez regulację współdziałania fitohormonów u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) Melatonin as a pivotal mediator for shaping root architecture and drought
adaptation via modulation of phytohormones crosstalk in barley (Hordeum
vulgare L.)
Anetta Kuczyńska 1 848 480 27-07-2020 26-07-2024
NCN PRELUDIUM 15 2018/29/N/NZ9/00854 Wpływ zmian w profilu ekspresji genów kodujących białka CesA, PAL i WAK podczas stresu chłodu na skład i strukturę ściany komórkowej Miscanthus sinensis The effect of changes in the expression profile of gene coding CesA, PAL and WAK
proteins during cold stress on the composition and structure of Miscanthus sinensis cell
wall
Karolina Sobańska 140 000 zł 02-01-2019 01-01-2023
NCN OPUS 13 2017/25/B/NZ9/01210 Role enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy, oraz metabolitów odpowiedzialnych za odpowiedź obronną roślin Functions of Fusarium-produced lytic enzymes and mycotoxins in pathogenesis
and of metabolites responsible for plant defence response
Łukasz Stępień 728 650 09-02-2018 08-12-2022
NCN OPUS 13 2017/25/B/NZ9/00720 HyperAgro: Interakcja Hypericum- Agrobacterium jako model pozwalający zrozumieć zjawisko obrony związanej z patogenezą u roślin opornych na transformację HyperAgro: Hypericum- Agrobacterium interaction as a paradigm to understand
pathogenesis-related defence in plant recalcitrance against transformation
Gregory Franklin 1 659 960 07-02-2018 06-12-2022
NCN PRELUDIUM 17 2019/33/N/NZ9/01048 Zastosowanie techniki edycji genomu CRISPR/Cas9 w celu charakterystyki genów odporności na kiłę kapusty u Arabidopsis thaliana Using CRISPR/Cas9 genome editing to characterise candidate Clubroot resistance
genes in Arabidopsis thaliana.
Ochoa Cabezas Juan Camilo 117 600 zł 16-03-2020 15-11-2022
NCN OPUS 12 2016/23/B/NZ9/03548 Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.) Explanation of the hormone crosstalk and its role in shaping the plant architecture in barley
(Hordeum vulgare L.)
Anetta Kuczyńska 1 418 618 06-09-2017 05-09-2022
NCN OPUS 12 2016/23/B/NZ9/02677 Hyperisyn: Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznych uwarunkowań szlaku biosyntezy hiperycyny Hyperisyn: Unravelling the molecular/ genetic network of hyperycin biosynthesis by
employing innovative tools
Gregory Franklin 1 174 700 03-07-2017 02-07-2022
NCN HARMONIA 7 2015/18/M/NZ2/00422 Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji Mechanism(s) underlying plant genome evolution, diversification and speciation. Karolina Susek 971 088 13-05-2016 12-05-2022
NCN HARMONIA 8 2016/22/M/NZ9/00251 Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/ denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin Regulation of semi-dwarf sdw1/denso gene expression in barley (Hordeum
vulgare L.) and its association with plant architecture and physiology
Paweł Krajewski 923 780 zł 17-04-2017 17-04-2022
NCN OPUS 14 2017/27/B/NZ9/01591 Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny Dynamics of the mycobiome of the endosphere of common wheat (Triticum aestivum L.) and its impact on the growth and condition of the plant Lidia Błaszczyk 1 374 700 29-06-2018 28-03-2022
NCN SONATA 12 2016/23/D/NZ9/00042 Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) HvGAMYB transcripton factor in flowering time regulation and its association
with photoperiod response under drought conditions in spring barley (Hordeum
vulgare L.)
Piotr Ogrodowicz 435 150 10-08-2017 09-02-2022
NCN SONATA 12 2016/23/D/NZ9/00043 Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie Modulation of genome-wide genes expression of barley flag leaf via combined
abiotic stresses
Krzysztof Mikołajczak 621 140 10-08-2017 09-02-2022
NCN OPUS 12 2016/23/B/NZ9/02175 Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i suszy u rzepaku (Brassica napus L.) Plasticity of polyploid responses to environmental stresses: investigation of the ABI1/HB6 regulon under salt and drought stress conditions in rapeseed (Brassica napus L.) Danuta Babula-Skowrońska 975 450 26-07-2017 25-12-2021
NCN MINIATURA 4 2020/04/X/NZ9/02217 Identyfikacja wysokocząsteczkowych (HMW-GS) i niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych   Sławomir Franaszek - 11-12-2020 10-12-2021
NCN OPUS 10 2015/19/B/NZ3/01489 Zrozumienie roli zależnych od chityny odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae Understanding the role of chitin-dependent plant defense responses during Plasmodiophora brassicae infection William Truman 895 460 20-06-2016 19-06-2021
NCN MINIATURA 3 2019/03/X/NZ1/02009 Badania pilotażowe nowego mechanizmu regulacji niskiej zawartości alkaloidów w nasionach łubinu wąskolistnego, poprzez powiązanie poziomu ekspresji genów szlaku biosyntezy alkaloidów z akumulacją tych związków w poszczególnych organach rośliny   Magdalena Kroc - 21-12-2019 09-06-2021
NCN MINIATURA 3 2019/03/X/NZ9/00064 Ocena wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem   Joanna Cerazy-Waliszewska - 07-11-2019 11/6/2020
NCN OPUS 10 2015/19/B/NZ9/03083 Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma Molecular basis of the reaction of wheat (Triticum aestivum L.) to root colonization by Trichoderma species Lidia Błaszczyk 608 400 23-06-2016 6/22/2020
NCN SONATA BIS; edycja 5 2015/18/E/NZ2/00694 PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej (Salix purpurea) PurpleWalls - Unravelling genome expression (de) regulation to modulate wood formation in Salix pupurea: an integrative approach Jorge Almiro Barceló Caldeira Pinto Paiva 1 495 880 12-05-2016 2020-05-11
NCN OPUS; edycja 9 2015/17/B/NZ9/03577 Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum Plant bioactive compounds inducing the stress response in the pathogenic fungus Fusarium proliferatum Łukasz Stępień 582 600 18-01-2016 2019-07-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk