Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

2018 rok

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
Instytutu Genetyki Roślin PAN w 2018 r.
 
 

Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

 • Wykazano, że hartowanie aparatu fotosyntetycznego do niskiej temperatury jest jednym z kluczowych komponentów hartowania na mróz traw kompleksu Lolium-Festuca, a jej wydajność jest zależna od wydajności cyklu Calvina. Jednym z istotnych komponentów regulujących wydajność cyklu Calvina w niskiej temperaturze u traw pastewnych jest
  z kolei poziom akumulacji i aktywności różnych izoform chloroplastowej aldolazy fruktozo-1,6-bisfosforanowej.
 • Określono biologiczną funkcję białek StBBX24 i StZPR1, jako regulatorów czasu kwitnienia u S. tubersoum, odm. Desiree, które kontrolują przejście z wegetatywnej fazy rozwoju do generatywnej.

Zakład Biometrii i Bioinformatyki

 • Opisano zależność zmian ekspresji genów i zmian modyfikacji chromatyny
  w komórkach towarzyszących floemu A. thaliana zachodzące pod wpływem wzrastającej długości dnia. 
 • Wykazano niejednorodną genezę klastra biosyntezy makrolaktonów poliketydowych
  u workowców z rzędu Hypocreales (3/4 zdarzenia HGT lub wczesnej duplikacji).
 • Udowodniono rekrutację genu akcesorycznego halogenazy makrolaktonów ze szlaków biosyntezy poliketydów spirocyklicznych (grizeofulwina, geodyna).

Zakład Biotechnologii

 • W badaniach nad wpływem stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia wykorzystując metodę elektryczności pierwotnej stwierdzono pozytywną i istotną korelację między większością cech związanych
  z częścią nadziemną rośliny, a cechami systemu korzeniowego. Stwierdzono również, że zwiększona synteza stigmasterolu w syryjskiej linii jęczmienia jarego CamB1
  w warunkach niedoboru wody i wysokiej temperatury determinuje jej odporność na stres (Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż).
 • W ramach tematyki bioenergetycznej wykazano efekt modyfikacji genetycznych ścian komórkowych w tytoniu, jako roślinie modelowej na poziomie transkrypcji, zmian biochemicznych i wydajności fermentacji alkoholowej biomasy. W badaniach związanych z biofarmingiem wykazano istotnie efektywną immunogenność oraz określono typ indukowanej odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu iniekcyjnym, jako pierwotnym i doustnym, jako przypominającym z użyciem HBcAg pochodzenia roślinnego (Zespół Bioinżynierii).

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

 • Opracowano system trawień restrykcyjnych wytypowanego fragmentu DNA u ponad 140 gatunków grzybów rodzaju Fusarium. Przy pomocy 2-4 trawień można jednoznacznie zidentyfikować 116 gatunków, a pozostałe przypisać do grup 2-7 gatunkowych. Przygotowano opis patentowy opracowanej metody oraz materiały szkoleniowe dla programu komputerowego służącego do rozpoznania wzoru restrykcyjnego.
 • Wykazano odmienną reakcję szczepów Fusarium proliferatum na stresy abiotyczne (zasolenie, temperatura, stres osmotyczny), obserwowaną w zmianach ekspresji wybranych genów i akumulacji biomasy.
 • Udowodniono wpływ frakcjonowanych ekstraktów na biosyntezę fumonizyn, akumulację biomasy oraz transkrypcję genów związanych z odpowiedzią na stres
  u F. proliferatum.
 • Wykazano zróżnicowaną patogeniczność szczepów F. proliferatum pochodzących
  z różnych roślin w teście biologicznym na roślinach szparaga i czosnku.
 • Zidentyfikowano kolejne pochodne toksyn z grupy cyklicznych peptydów (bowerycyny i boweniatyny).
 • Analiza zmian morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych, proteomicznych
  i metabolomicznych potwierdziła brak jednoznacznej reakcji roślin pszenicy na grzyby Trichoderma, co może świadczyć, że zachodzące w roślinach zmiany zależą zarówno od gatunku / szczepu Trichodermajak i od odmiany pszenicy.
 • Wykazano, że grzyby Trichoderma są zdolne do produkcji związków auksyno-podobnych i mogą mieć wpływ na kiełkowanie nasion pszenicy.

Zakład Genomiki

 • Zidentyfikowano gen kandydacki zaangażowany w proces biosyntezy alkaloidów chinolizydynowych (QA) u łubinu wąskolistnego. Zidentyfikowany czynnik transkrypcyjny APETALA2/ethylene response transcription factor (RAP2-7), kosegregujący z genem głównym ogólnej zawartości alkaloidów “iucundus” oraz zlokalizowany w regionie głównych QTL dla zawartości alkaloidów, prawdopodobnie pełni kluczową rolę w regulacji biosyntezy QA u łubinu wąskolistnego.
 • Opracowano porównawczą bazę danych transkryptomów wszystkich gatunków łubinów Starego Świata i ich form botanicznych (oraz wybranych gatunków roślin strączkowych), jako kompleksowe źródło danych o zróżnicowaniu genetycznym
  w obrębie rodzaju Lupinus. Określono powiązania filogenetyczne łubinów
  na podstawie analiz wysokiej rozdzielczości z użyciem transkryptomów w celu badań dynamiki zmian ewolucyjnych roślin w odniesieniu do sekwencji poszczególnych genów i ich funkcji.
 • Zweryfikowano odporność roślin mieszańcowych pszenżyta z introgresją chromatyny genomu D na rdzę brunatną. Uzyskane wyniki ujawniły ograniczoną odporność roślin mieszańcowych w stadium siewki i wzrost poziomu odporności w późniejszych etapach rozwoju rośliny. Wybrane genotypy wykazywały odporność w stadium rośliny dojrzałej (APR) wnoszoną przez gen Lr22a przeniesiony z Ae. tauschii. Na podstawie analiz makro- i mikroskopowych uznano ten rodzaj odporności za addytywny i rasowo-specyficzny.

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

 • Opracowanie metody pozyskiwania i oczyszczania substancji farmakologicznie czynnych z wykorzystaniem nanocząsteczek.
 • Opisanie komórkowych podstaw rozwoju narośli w trakcie infekcji roślin przez
 • P. brassicae.

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk