Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

NCN, NCBiR, FUNDUSZE STRUKTURALNE, WPR, MRiRW

NCN

Nr projektu: ETIUDA6 2018/28/T/NZ9/00073
Tytuł projektu: Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Coss.
Kierownik projektu: Maciej Majka

Okres realizacji: 1 lutego 2019 - 31 stycznia 2020

Nr projektu: ETIUDA6 2018/28/T/NZ9/00074
Tytuł projektu: Charakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis x Lolium perenne
Kierownik projekty: Joanna Majka

Okres realizacji: 1 października 2018 - 30 września 2019

Nr projektu: PRELUDIUM132017/25/N/NZ9/00001
Tytuł projektu: Analiza molekularnych mechanizmów mrozoodporności u form introgresywnych Lolium multiflorum/ Festuca arundinacea

Kierownik projektu: Adam Augustyniak
Okres realizacji: 1 lutego 2018 - 31 stycznia 2020

Nr projektu: PRELUDIUM12 2016/23/N/NZ2/01509
Tytuł projektu: Zróżnicowane losy chromosomów łubinów

Kierownik projektu i wykonawca: Wojciech Bielski
Okres realizacji: 6 lipca 2017 -  5 stycznia 2020

Nr projektu: PRELUDIUM10  2015/19/N/NZ9/01625
Tytuł projektu: Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grzybami Trichoderma

Kierownik projektu: Aneta Basińska-Barczak
Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 grudnia 2018

Nr projektu: SONATA9  2015/17/D/NZ9/01977
Tytuł projektu: Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena

Kierownik projektu: Karolina Stefanowicz
Okres realizacji: 3 czerwca 2016 - 2 grudnia 2019

Nr projektu: SONATA9  2015/17/D/NZ9/03347
Tytuł projektu: Metabolomiczne i proteomiczne aspekty konserwatywnych mechanizmów odpowiedzi roślin z rodziny Poaceae na fuzariozę kłosów

Kierownik projektu: Anna Piasecka
Okres realizacji: 8 marca 2016 - 7 marca 2020

Nr projektu: SONATA9  2015/17/D/NZ9/02112
Tytuł projektu: Profilowanie transkryptomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) podczas interkacji roślina - patogen: poznanie molekularnych i genetycznych podstaw odporności na grzyby: Collecotrichum lupini i Diaporthe toxica

Kierownik projektu: Michał Książkiewicz
Okres realizacji: 3 marca 2016 - 2 marca 2020

Nr projektu: OPUS9  2015/17/B/NZ9/01481
Tytuł projektu: Wpływ stresów abiotycznych na poziom ekspresji genu LTP2 w odniesieniu do lipidomu i fenomu u jęczmienia(Hordeum vulgare L.)

Kierownik projektu: Anetta Kuczyńska
Okres realizacji: 20 stycznia 2016 - 19 stycznia 2020

Nr projektu: OPUS9  2015/17/B/NZ9/03577
Tytuł projektu: Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum
Kierownik projektu: Łukasz Stępień

Okres realizacji: 18 stycznia 2016 - 17 lipca 2019

Nr projektu: PRELUDIUM8  2014/15/N/NZ9/03919
Tytuł projektu: Wpływ wzajemnych powiązań szlaku fotoperiodycznego i wernalizacyjnego na regulację terminu kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Kierownik projektu i wykonawca: Sandra Rychel
Okres realizacji: 5 sierpnia 2015 - 4 czerwca 2018

Nr projektu: OPUS8 2014/15/B/NZ9/04809
Tytuł projektu: Analiza funkcjonalna białka SsBX24 zawierającego domeny wiążące cynk w cyklu okołodobowym podczas rozwoju i odpowiedzi na zasolenie
Kierownik projektu: Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Okres realizacji: 21 lipca 2015 – 20 stycznia 2019

Nr projektu:  PRELUDIUM8 2014/15/N/NZ9/00448
Tytuł projektu: Doskonalenie genetyczne pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone z formami amfiploidalnymi Aegilops tauschii x Secale cereale w celu podniesienia genów odporności na rdzę brunatną
Kierownik projektu: Maciej Majka

Okres realizacji:  20 lipca 2015 – 19 stycznia 2019

Nr projektu: OPUS8 2014/15/B/NZ9/01544
Tytuł projektu: Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales
Kierownik projektu: Łukasz Stępień

Okres realizacji:  13 lipca 2015 – 12 stycznia 2019

Nr projektu: PRELUDIUM7 2014/13/N/NZ9/03943
Tytuł projektu:  Profile ekspresji wybranych genów warunkujących biosyntezę alkaloidów chinolizydynowych w różnych organach łubinu wąskolistnego (Lupinusangustifolius L.)
Kierownik projektu: Katarzyna Kamel/ Katarzyna Czepiel

Okres realizacji:  27 stycznia 2015 – 26 stycznia 2019

Nr projektu: PRELUDIUM7 2014/13/N/N29/00914
Tytuł projektu: Analiza wybranych komponentów architektury systemu korzeniowego i metabolizmu korzenia w odniesieniu do tolerancji deficytu wodnego u traw kompleksu Lolium-Festuca
Kierownik projektu: Dawid Perlikowski

Okres realizacji: 21 stycznia 2015 – 20 stycznia 2017

Nr projektu: ETIUDA2 2014/12/T/NZ9/00535
Tytuł projektu: Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycznych
Kierownik projektu: Judyta Strakowska

Okres realizacji: 1 października 2014 – 1 kwietnia 2016

Nr projektu: SONATA6 2013/11/D/NZ9/02719
Tytuł projektu: Charakterystyka struktury oraz procesów odpowiedzialnych za dziedziczenie chromosomów mieszańców międzyrodzajowych uzyskanych w wyniku krzyżowań pomiędzy wybranymi gatunkami kozieńców (Aegilops spp.) a żytem (Secale cereale L.) i  pszenżytem (X Triticosecale Witt.)
Kierownik projektu: Michał Kwiatek

Okres realizacji: 23 lipca 2014 –  22 lipca 2017

Nr projektu: PRELUDIUM5 2013/09/N/NZ9/01944
Tytuł projektu: Flawonoidy i inne metabolity w liściach traw oraz rola zmian ich zawartości w aklimatyzacji roślin do stresów abiotycznych 

Kierownik projektu: Mariusz Czyżniejewski
Okres realizacji: 6 lutego 2014 – 5 listopada 2015

Nr projektu: ETIUDA1 2013/08/T/NZ2/00796
Tytuł projektu: Analiza genetyczno-molekularna wybranych genów uczestniczących w wiązaniu azotu atmosferycznego u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Kierownik projektu: Katarzyna Wyrwa

Okres realizacji: 1 października 2013 – 30 września 2014

Nr projektu: SONATA BIS2 2012/07/E/NZ3/00510
Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae
Kierownik projektu: Robert Malinowski

Okres realizacji: 16 września 2013 – 15 kwietnia 2018

Nr projektu: PRELUDIUM3 2012/05/N/NZ9/01563
Tytuł projektu: Identyfikacja chromosomów w gatunkach diploidalnych i tetraploidalnych kozieńców (Aegilops spp.) oraz w formach mieszańcowych w obrębie plemienia Triticeae przy użyciu markerów cytogenetycznych
Kierownik projektu: Michał Kwiatek

Okres realizacji: 21 stycznia 2013 – 20 stycznia 2014

Nr projektu: OPUS2 2011/03/B/NZ2/01420
Tytuł projektu: Cytomolekularny wgląd w genomy Lupinus

Kierownik: Karolina Susek
Okres realizacji: 14 sierpnia 2012 – 13 lutego 2016

Nr projektu: SONATA2 2011/03/D/NZ2/01435
Tytuł projektu: Stworzenie hybrydowej, bazującej na metagenomie metodyki oceny różnorodności biologicznej i potencjału toksykogenicznego grzybów środowisk antropogenicznych
Kierownik projektu: Grzegorz Koczyk

Okres realizacji: 14 sierpnia 2012 – 13 czerwca 2016

Nr projektu: SONATA2 2011/03/D/NZ9/02061
Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy powstawania oporności wielolekowej na syntetyczne substancje fungicydowe u grzybów rodzaju Fusarium
Kierownik projektu: Delfina Popiel

Okres realizacji: 14 sierpnia 2012 – 13 sierpnia 2015

Nr projektu: PRELUDIUM1 2011/01/N/NZ9/07196
Tytuł projektu: Markery molekularne w analizie efektywności wykorzystania wody i azotu oraz adaptacji do suszy i obniżonego nawożenia azotowego w populacji mieszańcowej pszenicy ozimej
Kierownik projektu: Dominika Ratajczak

Okres realizacji: 13 grudnia 2011 – 12 września 2012

Nr projektu: OPUS1 2011/01/B/NZ8/00162
Tytuł projektu: Wpływ ekstraktu z roślin gospodarzy na syntezę mikotoksyn oraz aktywność transkrypcyjną i metaboliczną patogenicznych izolatów Fusarium proliferatum
Kierownik projektu: Łukasz Stępień

Okres realizacji: 9 grudnia 2011 – 8 czerwca 2015

 

NCBR

Nr projektu: LIDER/0004/L-8/2016
Tytuł projektu: Wykorzystanie inżynierii chromosomowej w celu efektywnego transferu segmentów chromosomów nieuprawnych gatunków kozieńców (Aegilops sp.) zawierających geny odpowiedzialne za odporność/ tolerancję na choroby wywoływane przez grzyby patogeniczne do pszenżyta uprawnego (x Tritosecale Wittmack)
Koordynator projektu: Michał Kwiatek
Okres realizacji: 1 lutego 2018 - 31 stycznia 2021
 

Nr projektu: PBS3/A8/28/2015
Tytuł projektu: Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego (Akronim: SEGENMAS)
Koordynator projektu: B. Wolko

Okres realizacji: 1 marca 2015 - 31 sierpnia 2018

Nr projektu: ERA-CAPS-I/1/2014
Tytuł projektu: Plasticity of flowering time in response to environmental signals in Arabidopsis thaliana (Akronim: FLOWPLAST)
Koordynator projektu: M. Schimd (Max Plant Institute for Developmental Biology, Tuebingen)

Koordynator w IGR PAN: P. Krajewski
Orealizacji: 1 sierpnia 2014 - 28 lutego 2018

Nr projektu: CORNET/2/15/2013
Tytuł projektu: Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu (Akronim: ProLegu)
Koordynator projektu: D. Boros (IHAR Radzików)

Koordynator w IGR PAN: W. Święcicki
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 – 31 marca 2016

 Nr projektu: PBS2/B8/0/2013
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy (Triticum aestivum  L.) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych (Akronim: BIOTRIGEN)
Koordynator projektu: T. Adamski

Okres realizacji: 1 października 2013 – 31 marca 2017

Nr projektu: LIDER/27/204/L-3/11/NCBR/2012
Tytuł projektu: Diagnostyka molekularna odporności grzybów patogenicznych na substancje fungicydowe
Kierownik projektu: D. Popiel
Okres realizacji: 1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2015

Nr projektu: PBS1/A8/9/2012
Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo i miskanta (Akronim: SORMISOL)
Koordynator projektu: R. Słomski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Koordynator w IGR PAN: S.A. Jeżowski
Okres realizacji: 1 października 2012 - 31 marca 2016

Nr projektu: PBS1/A8/9/2012
Tytuł projektu: Opracowanie markerów molekularnych przeznaczonych do efektywnej selekcji form żyta zwyczajnego (Secale cereale L.) o podwyższonej odporności na choroby oraz porastanie przedżniwne (Akronim: GENSEK)
Koordynator projektu: M. Rakoczy-Trojanowska (SGGW)

Koordynator w IGR PAN: P. Krajewski
Okres realizacji: 1 października 2012 – 31 marca 2016

Nr projektu: LIDER/19/113/L-1/09/NCBR/2010
Tytuł projektu: Modelowanie, przewidywanie i weryfikacja zdolności grzybów do akumulacji toksyn
Kierownik projektu: G. Koczyk

Okres realizacji: 1 lipca 2010 – 30 czerwca 2013

 

FUNDUSZE STRUKTURALNE - PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Nr projektu:UDA-POIG.01.03.01-101/08-00
Tytuł projektu: POLAPGEN Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę
Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie: 1.3.1
Koordynator projektu: P. Krajeski
Liczba członków konsorcjum: 12
Okres realizacji: 1 czerwca 2008 - 31 grudnia 2014
Strona projektu: www.polapgen.pl

 

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY 2016-2020

Rada Ministrów ustanowiła program wieloletni (2016-2020) pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju" (Uchwała nr 222/2015 z 15 grudnia 2015 r.), którego wyniki mają przyczynić się do zwiększenia tzw. bezpieczeństwa białkowego kraju. Program obejmuje cztery obszary badawcze: z zakresu genetyki i hodowli roślin, agrotechniki, żywienia zwierząt oraz ekonomii i organizacji rynku. Instytut Genetyki Roślin PAN jest koordynatorem obszaru pt. „Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych”, a instytucjami współpracującymi są: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olszynie, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, HR Strzelce i Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Szczegóły dot. programu wieloletniego i dotychczasowe osiągnięcia znajdują się na stronie IUNG-PIB w Puławach (www. bialkoroslinne.iung.pl).

Obszar 2. Nowe metody i techniki dla ulepszenia wartości odmian roślin strączkowych
Koordynator w IGR PAN : W. Święcicki, Zakład Genomiki IGR PAN
Liczba członków konsorcjum: 4
Okres realizacji:2016-2020
 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Głównym celem Programu było stworzenie możliwości do zwiększania bezpieczeństwa białkowego kraju na cele paszowe i żywnościowe w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe Programu
 
Główne skutki społeczne i ekonomiczne realizacji Programu :
Stworzenie warunków dla wzrostu bezpieczeństwa białkowego kraju, wynikającego z wykorzystania rodzimych surowców co ma znaczenie strategiczne, antyimportowe, ekonomiczne i proekologiczne, tj.:

 

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY 2010-2015

MRiRW 2010-2013

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk