Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne

Zgodnie z Art. 179. pkt. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

 
Osoba, której nadano stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego, otrzymuje odpowiednio dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu.
Na wniosek osoby zainteresowanej wydaje się odpisy dyplomu w języku angielskim. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim należy złożyć u sekretarza naukowego.

 

 
Dyplom doktorski (j. ang.) - pobierz wniosek
Dyplom habilitacyjny (j. ang.) - pobierz wniosek
 
nr konta: BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) 75 1130 1088 0001 3144 6920 0001 z dopiskiem: opłata za dyplom w języku.....  (imię i nazwisko).
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk