Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Informacje ogólne

Instytut Genetyki Roślin PAN jest ważnym centrum badawczym działającym od blisko 70 lat w obszarze nauk biologicznych i rolniczych, ze specjalnym uwzględnieniem genetyki i genomiki roślin uprawnych i modelowych. Misją IGR PAN jest prowadzenie i promocja badań naukowych zgodnie z najwyższymi standardami.

Pracownicy i doktoranci Instytutu aktywnie uczestniczą w krajowej i międzynarodowej interdyscyplinarnej współpracy z czołowymi instytucjami/zespołami badawczymi, integrując swe badania ze środowiskiem naukowym w kraju i w ramach ERA. Naukowcy podejmują nowe wyzwania badań podstawowych, rozwijają innowacyjne metody dla rozwiązywania pojawiających się problemów (m.in. powodowanych zmianami klimatycznymi), rozpowszechniają otrzymane wyniki, wspierają zrównoważone rolnictwo.

IGR PAN dąży do wzmocnienia i promowania swego potencjału badawczego oraz do osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności. Instytut uzyskał dwa granty ERA Chair: BIO-TALENT (The Creation of the Department of Integrative Plant Biology, FP7-ERA Chairs-Pilot Call-2013), pierwszy projekt ERA Chair w Polsce, oraz NANOPLANT (The Creation of the Department of Plant Nanotechnology, H2020-WIDESPREAD-2018-04). Realizowane są projekty międzynarodowe, jak np. EPPN2020 (European Plant Phenotyping Network 2020, H2020-INFRAIA-2016-1) i INCREASE (Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems, H2020-EU.3.2.1.1.).

Instytut promuje również kształcenie młodych naukowców, prowadząc studia doktoranckie. W roku 1994 została ustanowiona Krajowa Nagroda im. Stefana Barbackiego dla młodych naukowców, przyznawana corocznie.

W styczniu 2014 Komisja Europejska przyznała Instytutowi logo "HR Excellence in Research".

Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

Obszary działalności:

 

 Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk 10.05.2022 r.

Schemat organizacyjny

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk