Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2001-2005

 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 2001 ? 2005

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Anetta Kuczyńska

Zależność między zróżnicowaniem genetycznym form rodzicielskich a częstością efektów transgresji u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)

Doc. dr hab. Maria Surma

24.02.2005

Izabela Pawłowicz

Analiza ekspresji genu kodującego białko dehydrynowe 9.8 kDa w roślinach transgenicznych ziemniaka (Solanum sogarandinum i Solanum tuberosum)

Doc. dr hab.Tadeusz Rorat

24.02.2005

Łukasz Stępień

Identyfikacja genów odporności na wybrane patogeny grzybowe pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

za pomocą markerów DNA

Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski

24.02.2005

Piotr Andrzej Ziółkowski

Cytogenetyczna i bioinformatyczna charakterystyka zduplikowanych segmentów chromosomowych u wybranych gatunków) z rodziny Brassicaceae

Doc. dr hab. Jan Sadowski

24.02.2005

Zofia Banaszak

Analiza postępu w hodowli pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.)

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki

01.12.2004

Wojciech Grygorowicz

Wpływ chłodu na ekspresję genów kodujących białka dehydrynowe u Solanum sogarandinum

Doc. dr hab. Tadeusz Rorat

01.12.2004

Arkadiusz Kosmala

Analiza cytogenetyczna i molekularna form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) z genami kostrzewy łąkowej  (Festuca pratensis Huds.)

Doc. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski

01.12.2004

Magdalena Gawłowska

Charakterystyka i mapowanie cech loci związanych z plonowaniem grochu (Pisum sativum L.)

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki

01.12.2004

Jan Bocianowski

Metody oceny efektów addytywnego działania genów, na postawie obserwacji fenotypowych i markerów molekularnych

Doc. dr hab. Paweł Krajewski

01.12.2004

Małgorzata Kaczmarek

Analiza organizacji chromosomów Brassica oleracea L. za pomocą sond genowych i mapy Arabidopsis thaliana L.

Doc. dr hab. J. Sadowski

29.01.2004

 

Lidia Irzykowska

Konstruowanie mapy sprzężeń oraz lokalizacja loci warunkujących wybrane cechy ilościowe (QTL) u Pisum sativum L.

 

Doc. dr hab. B. Wolko

 

24.01.2002

Danuta Babula

Porównawcze mapowanie genomów Brassica oleracea L. i Arabidopsis thaliana L.

Doc. dr hab. J. Sadowski

24.01.2002

Karol Marciniak

Uzyskiwanie form haploidalnych i linii podwojonych haploidów pszenżyta heksaploidalnego (x Triticosecale Wittm.)

Prof. dr hab. T. Adamski

24.01.2002

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk