Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

2019 rok

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
Instytutu Genetyki Roślin PAN w 2019 r.
 
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

Zakład Biometrii i Bioinformatyki

Zakład Biotechnologii

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Zakład Genomiki

  • Wykazano, że profil alkaloidów w nasionach może służyć jako narzędzie pomocnicze do rozróżniania gatunków łubinów Starego Świata. Na podstawie obserwowanego udziału trzech głównych alkaloidów wyróżniono cztery grupy gatunków Starego Świata tj.: zawierające głównie lupaninę, zawierające głównie lupininę, zawierające lupaninę i lupininę oraz zawierające głównie multiflorynę. Dodatkowo zaobserwowano, że zależności dotyczące obecności i udziału procentowego pozostałych alkaloidów głównych mogą, w większości przypadków, służyć do dalszego rozróżnienia poszczególnych gatunków Starego Świata.
  • W wyniku wysokoprzepustowego sekwencjonowania końców 3’ cDNA linii populacji mapującej łubinu wąskolistnego uzyskano 4185 markerów SNP i profile ekspresji 30595 genów. Markery użyto do udoskonalenia mapy genetycznej i przypisania 209 kontigów do sekwencji genomu. Profile ekspresji genów poddano mapowaniu cech ilościowych, identyfikując geny kandydujące wczesności kwitnienia (Ku), niskiej zawartości alkaloidów (iucundus), niepękania strąków (lentus i tardus) i białej barwy kwiatu (leucospermus). [Plewiński P., Książkiewicz M., Rychel-Bielska S., Rudy E., Wolko B. (2019). Candidate Domestication-Related Genes Revealed by Expression Quantitative Trait Loci Mapping of Narrow-Leafed Lupin (Lupinus angustifolius L.). International Journal of Molecular Sciences 20(22):5670; DOI: 10.3390/ijms20225670, IF 4,183].
  • Badania locus warunkującego odporność na mączniaka prawdziwego (QPm.tut-4A), przeniesionego z Triticum militinae do pszenicy T. aestivum, wyłoniły sekwencje bogate w motywy GCCGC, które mogą być związane z procesami rekombinacji. Dalsze badania dotyczące ukierunkowanej indukcji rekombinacji mogą pozwolić na wzbogacenie puli genowej pszenicy, poprzez możliwość krzyżowania z mniej lub bardziej pokrewnymi gatunkami oraz wyeliminowanie przenoszenia niekorzystnych cech wraz z pożądanym genem (ang. linkage drag).

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

  • Opisano zależności pomiędzy P. brassicae, a rośliną żywicielską. Stwierdziliśmy, że proliferacja komórek w tworzących się naroślach jest wynikiem dłuższego utrzymania komórek w stanie mitotycznym (G2-M). Proliferacji towarzyszy powstanie kompleksu DREAM (dimerization partner (DP), retinoblastoma (RB)- like, E2F and MuvB (DREAM) complex). Infekcja indukuje dimeryzację E2Fa - RBR1 oraz MYB3R4. Analizy mutanta myb3r4 oraz wyciszenie genu E2Fa wykazały, spadek wielkości narośli
    i zmniejszenie proliferacji.Opisano zmiany metabolizmu Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek. Na podstawie analizy zawiesiny komórek roślinnych traktowanych nanocząsteczkami po raz pierwszy wykazano udział małych cząsteczek sygnałowych, takich jak kwas salicylowy, jasmonowy i abscyzynowy, w interakcji roślina – nanocząsteczka. Prowadzona równocześnie analiza transkryptomiczna badanych komórek wykazała indukcję ekspresji genów związanych z tymi szlakami sygnalizacyjnymi.
  • W badaniach funkcjonalnych wierzb (Salix spp.), gatunków o dużym potencjale gospodarczym i środowiskowym, brak było szybkich i wydajnych systemów regeneracji-transformacji. Opracowano protokół transformacji włośników, pozwalający na uzyskanie ekspresji przejściowej w korzeniach S. purpurea. Uzyskane transgeniczne korzenie wykazywały znacznie zwiększoną ekspresję genu SpDRM2 w porównaniu do kontroli, co dowodzi, że protokół jest odpowiedni do charakteryzacji funkcjonalnej genów u S. purpurea.[Gomes C., Dupas A., Pagano A., Grima-Pettenati J., Paiva J.A.P. (2019). Hairy Root Transformation: A Useful Tool to Explore Gene Function and Expression in Salix spp. Recalcitrant to Transformation. Frontiers in Plant Science 10(1427)]

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk