Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Nagrody im. S. Barbackiego

              Regulamin Krajowej Nagrody Naukowej z zakresu genetyki roślin
im. Stefana Barbackiego
 
 1. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody za wyróżniające się prace naukowe z zakresu genetyki roślin, wykonane w pracowniach badawczych na terenie Polski przez młodych pracowników nauki.
 2. Nagroda przyznawana jest za oryginalne prace badawcze udokumentowane publikacją w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie w okresie ostatnich trzech lat, dotychczas nienagradzane.
 3. Kapitułę Nagrody w liczbie 5 osób powołuje Rada Naukowa Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu na czteroletnią kadencję spośród wybitnych specjalistów z zakresu genetyki roślin. Kapituła wyłania ze swego grona Prezesa, który koordynuje jej pracę.
 4. Kapituła ogłasza konkurs na nagrodę każdego roku i opracowuje sposób oceny pracy.
 5. O nagrodę ubiegać się mogą zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły naukowe. Wnioski należy składać do Kapituły w terminie ustalonym przez Kapitułę.
 6. Wniosek o nagrodę może złożyć kierownik placówki, w której pracuje kandydat, a także sam kandydat lub inne gremia (rady naukowe instytutów, rady wydziałów, komisje ds. przewodów doktorskich, towarzystwa naukowe oraz pracownicy naukowi - genetycy roślin). Wniosek o nagrodę winien składać się z oświadczenia Autora (Autorów) lub przedstawiciela instytucji naukowej składającej wniosek i załączonej publikacji. W przypadku pracy zespołowej, zespół autorski powinien określić procentowy udział autora.
 7. Nagroda może być przyznana wyłącznie osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia. Dotyczy to także autorów pracy zespołowej. Poszczególne osoby (lub zespoły) ubiegać się mogą o nagrodę nie częściej niż raz na trzy lata.
 8. W przypadku wyłonienia dwóch prac równo-cennych Kapituła może wystąpić o przyznanie dwóch równorzędnych nagród. Kapituła może nie zakwalifikować do nagrody żadnej z nadesłanych prac.
 9. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów, w sposób tajny, protokoły obrad i inne materiały pozostają w aktach. Opinie członków Kapituły są honorowe (bezpłatne). Odbitki prac nienagrodzonych zostają zwrócone autorom.
 10. W przypadku nagrodzenia pracy zespołowej Kapituła ustala sposób rozdzielenia nagrody między poszczególnych autorów.
 11. Za pracę nagrodzoną otrzymuje się dyplom i nagrodę pieniężną. Dyplom jest wręczany na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin PAN.
 12. O przyznaniu nagród informowane są instytucje naukowe z dziedziny genetyki roślin (instytuty, katedry) oraz sponsorzy.
 13. Fundusze na nagrody mogą pochodzić z darów lub dotacji różnych placówek i firm pełniących rolę sponsorów nagrody.
 14. Po przyznaniu nagród sekretarz Kapituły sporządza protokół, który stanowi podstawę do rozliczenia ze sponsorami nagród. 
Skład Kapituły Krajowej Nagrody Naukowej z zakresu genetyki roślin  im. Stefana Barbackiego w kadencji 2023-2026:
 
1. prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Poznań
2. prof. dr hab. Robert Hasterok - Uniwersytet Śląski, Katowice
3. prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
4. prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN -  Instytut Ogrodnictwa – PIB, Skierniewice
5. prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. rzecz. PAN - Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

 

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk