Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2017-2018

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową
Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 2017 - 2018
 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Joanna Cerazy-WaliszewskaWykorzystanie zmienności naturalnej i opracowanie metodyki modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako możliwości zwiększenia biomasy dla potrzeb produkcji paliwprof. dr hab. Stanisław Jeżowski07.06.2018
Jagoda CzarneckaFunkcja białka StZPR1 w regulacji ekspresji genów zależnych od cyklu okołodobowego podczas rozwoju oraz w odpowiedzi na stres abiotyczny u ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.)prof. dr hab. Tadeusz Rorat07.06.2018

Sandra Rychel

Charakterystyka genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu białego (L. albus L.)

prof. dr hab. Bogdan Wolko

 27.02.2018

Michał Knopkiewicz

Identyfikacja i charakterystyka loci odpowiedzialnych za odporność na wyleganie i askochytozę u grochu siewnego (Pisum sativum L.)

 

prof. dr hab. Wojciech Święcicki

13.12.2017

Karolina Górna

Zróżnicoanie genetyczne i charakterysyka metaboliczna izolatów Fusarium proliferatum jako patogena roślin uprawnych

 

dr hab. Łukasz Stępień

13.12.2017

 

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk