Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2006-2010

 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 2006 ? 2010

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Jolanta Nowak

Wpływ składu jakościowo-ilościowego białek zapasowych ziarniaków pszenżyta (x Triticosecale Wittmack) kodowanych przez geny Glu-A1 i Glu-B1 oraz Sec-3 na wybrane właściwości reologiczne ciasta

Doc. dr hab. Bolesław Salmanowicz

14.12.2010

Joanna Kaczmarek

Rozwój stadium generatywnego grzybów Leptosphaeria maculans ([Desm.] Ces. et de Not.) i L. biglobosa (Shoemaker i Brun 2001) oraz ochrona rzepaku przed tymi patogenami

Doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka

14.12.2010

Magdalena Chudy

Lokalizacja markerów zdefiniowanych sekwencyjnie i loci cech ilościowych oraz mapowanie porównawcze genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki

14.12.2010

Michał Książkiewicz

Struktura i organizacja regionów genomu warunkującego odporność na grzyby patogeniczne u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

 

Prof. dr hab. Bogdan Wolko

 

14.12.2010

Anna Kostrzak

Cząstki subwiralne wirusa HBV jako nośnik dla białka polipitopowego HIV-1 na potrzeby wytwarzanej w roślinach doustnej szczepionki biwalentnej przeciko AIDS i hepatitis B

Prof. dr hab. Bogdan Wolko

Dr David Tepfer

27.11.2009

Karolina Leśniewska

Lokalizacja wybranych grup sprzężeń w chromosomach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Doc. dr hab. Barbara Naganowska

27.11.2009

Marcin Przystalski

Analiza liniowych funkcji efektów obiektowych w modelach półparametrycznych: metodologia statystyczna z zastosowaniem w genetyce i hodowli roślin

Doc. dr hab. Paweł Krajewski

27.11.2009

Katarzyna Głowacka

Wykorzystanie kultur in vitro do poliploidyzacji i haploidyzacji wybranych gatunków z rodzaju Miscanthus (Anderss.)

Doc. dr hab. Stanisław Jeżowski

17.12.2008

Anna Stachowiak

Genetyczna i molekularna charakterystyka populacji grzyba Leptosphaeria maculans występujących na terenie Europy

Doc. dr hab. Małgorzata Jędryczka

17.12.2008

Andrzej Kasprzak

Konstrukcja biblioteki BAC genomu jądrowego łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i zastosowanie jej do poszukiwania markerów molekularnych sprzężonych z genami odporności na grzyby chorobotwórcze

Prof. dr hab. Bogdan Wolko

06.03.2008

Michał  Rębarz

Efekty transgresji w populacji linii DH pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na tle segregacji loci Glu-1 i Gli-1,2

Doc. dr hab. Maria Surma

12.09.2007

Anna Kaczmarek

Charakterystyka chromosomów mitotycznych łubinu wąskolistnego (L. angustifolius L.) przy zastosowaniu metod cytogenetyki molekularnej i analizy komputerowej

Prof. dr hab. Bogdan Wolko

03.04.2007

Lidia Błaszczyk

Identyfikacja i mapowanie genów odporności na rdzę brunatną u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)

Prof. dr hab. Jerzy Chełkowski

03.04.2007

Karolina Hofman

Określenie zależności pomiędzy espre-sją genu kodującego białko zawierające domeny palców cynkowych typu B-box a odpornośćią Solanum sogarandinum Ochoa na zamarzanie

Doc. dr hab. Tadeusz Rorat

08.02.2006

Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Określenie zależności pomiędzy genów kodujących cyklofilynę i białko transportujące tłuszcze a indukcją odporności Solanum sogarandinum na zamarzanie

Doc. dr hab. Tadeusz Rorat

08.02.2006

Karolina Krystkowiak

Zależność między polimorfizmem DNA a zdolnością kombinacyjną wybranych odmian pszenicy (Triticum aestivum L.)

Prof. dr hab. Tadeusz Adamski

08.02.2006

 

Magdalena Majewska

Optymalizacja metod otrzymywania mieszańców wczesnych pokoleń w procesie bezpośredniego wprowadzania genomów Am i D pszenic diploidalnych do pszenicy heksaploidalnej

Doc. dr hab. Wojciech Sodkiewicz

08.02.2006

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk