Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Wyróżnienie HR Excellence in Research

Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku i zawierają zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i grantodawców.

Kalendarz działań:

- 12/2012: prof. Bogdan Wolko, Dyrektor IGR PAN podpisał list poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Karta i Kodeks są obecnie w fazie wdrażania.

- 4/2013: na Kolegium Instytutu w dniu 8 kwietnia 2013r. prof. Wolko powołał Komisję do spraw Karty i Kodu, w składzie: P. Kachlicki, Z. Zwierzykowski, A. Kosmala, G. Koczyk, T. Pniewski, M. Jędryczka, B. Naganowska, M. Błoch-Przybylska, M. Kaczmarek, J. Strakowska, A. Stachowiak-Szrejbrowska. Zadaniem komisji jest dokonanie analizy wewnętrznej, w celu porównania istniejących w Instytucie zasad i praktyk z zapisami Karty i Kodeksu, a następnie przygotowanie ankiety, która zostanie skierowana do pracowników naukowych i doktorantów.

- 6/2013: do wszystkich pracowników naukowych i doktorantów została rozesłana ankieta. Jej wyniki zostały opracowane, zestawione i poddane dyskusji. W efekcie Dyrekcja IGR PAN spotkała się z samodzielnymi pracownikami naukowymi (30.09), doktorami (2.10) oraz doktorantami (3.10), by omówić wnioski wypływające z ankiety.

- 11/2013: Komisja  ds. Karty i Kodu przygotowała raport wynikający z analizy wewnętrznej wraz z planem działania niezbędnym do wprowadzenia zasad Karty i Kodu.

- 12/2013: raport został wysłany do Komisji Europejskiej.

20.01.2014 Komisja Europejska przyznała IGR PAN prestiżowe wyróżnienie "HR Excellence in Research".

- 01/2016: samoocena jednostki po 2 latach (ankieta)

- 04/2016: raport z samooceny po 2 latach został wysłany do Komisji Europejskiej

- 04//2016: raport oraz plan działania na lata 2016-2018 zostały zaakceptowane przez KE

- 01/2018: podział HR Working group na HR Working Group i Steering Committee; skład HR Working Group 2018: A. Stachowiak-Szrejbrowska, M. Błoch-Przybylska, H. Ćwiek-Kupczyńska, P. Kachlicki, A. Kosmala, M. Kroc, A. Kuczyńska, B. Naganowska, K. Stefanowicz, N. Witaszak. Steering Committee – prof. Bogdan Wolko, Dyrektor Instytutu, prof. Małgorzata Jędryczka, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

- 02/2018: samoocena jednostki (ankieta)

- 03-06/2018 prace grupy roboczej i tworzenie planu działania na lata 2019-2021

- 10-11/2018 spotkania Steering Committee z pracownikami

- 11/2018 przyjęcie planu działania na lata 2019-2021 przez Steering Committee

- 02/2019 raport wysłany do KE

- 09/2019 HRS4R stite visit

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk