Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zajęcia rekomendowane - Semestr II

SEMESTR II 2019/2020

Biologia systemowa

Miejsce wykładów: sala wykładowa Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, Poznań

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny (2 pkt. ECTS)

Sylabus


Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk